กลุ่มทรู เผยผู้ชนะ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 15th True Future Journalist Award 2017 รับรางวัลเปิดประสบการณ์ข่าวระดับโลก BBC World News ณ กรุงลอนดอน

ทรูปลูกปัญญา โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชน ได้แก่ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองประธานสภาสถาบันนักวิชาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, นายเจมมี่ แองกัส ผู้อำนวยการฝ่ายบทบรรณาธิการ BBC Global News Ltd., นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council ร่วมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 (15th True Future Journalist  Award 2017) ให้แก่ผู้ชนะโครงการดังนี้

  • นางสาวกชพร หงภัทรคีรี และ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent Future Journalists) รับรางวัลเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
  • น.ส.ชุติมณฑน์ สวัสดิชัย ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) และน.ส.เฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ ปี 3 คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ (ต่างจังหวัด) รับรางวัลไปร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์) สนับสนุนโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council
  • น.ส.กมลชนก พิกุลทิพย์สาคร ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.อิสสริยา เศรษฐยุกานนท์ ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.นันท์นภัส สีเดะ ปี 3 คณะการสื่อสารมวล ชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.วราภรณ์ ดิษฐ์เจริญ ปี 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี น.ส.เฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ ปี 3 คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร

นอกจากนี้นักข่าวแห่งอนาคตทรูทั้ง 30 คน ยังจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย 1 ทุน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่าถึง 755,000 บาทอีกด้วย

โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (15th True Future Journalist Award : FJA 2017) นี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านงานข่าวโทรทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง 15 ปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนิสิต-นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 305 คน จาก 20 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และได้ผ่านการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ชนะรางวัลในที่สุด