นิด้า ชู นวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์ผู้บริหารรุ่นใหม่ในยุค Digital

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมเปิดหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา ในยุคดิจิทัล (DAD) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการทำงาน

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  กล่าวว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร รุ่นใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยเน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานหลักของธรรมาภิบาล Good-Governance เป็นการ เตรียมความพร้อมผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการพัฒนาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตัล โดยเปิดรับสมัครหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตัลDevelopment Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถือเป็นการหลอมรวมพลัง ความสำเร็จด้วยสติปัญญา คุณธรรม และความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหาร เพื่อการพัฒนา ในทศวรรษที่ 21

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และวิทยากรของ หลักสูตร DADกล่าวเสริมว่า จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้มีการพยากรณ์ไว้ เมื่อปี 1965 ว่ากระแสการทางด้านเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นในทุกๆ 18 เดือน ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิง พฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่ การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อน และจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุดเพราะ”การช่วงใช้โอกาสของกระแส เทคโนโลยีและ Big Data อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมคือหนทางสู่ความสำเร็จแห่งโลกยุคใหม่”

ขณะที่ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้ช่วยคณะบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการหลักสูตรDAD กล่าวว่า ปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นคือหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)ซึ่งเน้นเรื่องการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารที่ต้องปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านคณาจารย์ วิทยากรหลักสูตร และเนื้อหา ของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะ สร้างผู้นำและนักบริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้มีความพร้อมความเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลเพื่อให้พ้นกับดักของการพัฒนาต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้ รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากทุกวงการ พร้อมร่วมเครือข่ายผู้เรียนที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

“สำหรับทุกองค์กรคำว่า Digital Transformation ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กร ทางเลือกเดียวสำหรับผู้บริหารคือจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ หลักสูตรDAD จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคDigital ได้อย่างดีที่สุด”

นอกจากนี้หลักสูตร DAD ยังมีจุดเด่นจากกิจกรรมในหลักสูตร เช่น โครงงานเพื่อการสร้างการพัฒนา ด้วยนวัตกรรมของผู้เรียน ที่นักบริหารยุคใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่แท้จริง

สำหรับบุคลที่สนใจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับ สมัครหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) รุ่นที่ 1 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หลักสูตร http://www.gspa.nida.ac.th/dad/ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2727-3879, 02-727-3701, 0-2375-1297 โทรสาร: 0-2375-1297