บางกอกแอร์เวย์สร่วมสร้างสังคมยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในเอเซีย บางกอกแอร์เวย์สตระหนักดีว่าความเป็นเลิศนั้นไม่ใช่เพียงการบริหารจัดการให้มีผลกำไรสูงสุด แต่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจและการร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นเสมือนพันธะสัญญาว่าความสำเร็จของบางกอกแอร์เวย์สนั้นสังคมจะต้องเติบโตไปด้วยกัน


“เพราะความสำเร็จในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เปรียบได้กับผลกำไรทางด้านความสุข ที่มีดอกเบี้ยงอกเงยออกไปสู่ผู้รับได้อย่างยั่งยืนและแข็งแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสายการบินยึดมั่นเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ” คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ ประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าว

 

ด้วยแนวคิด “ไตรกำไรสุทธิ” (Triple Bottom Line) ที่เชื่อมโยงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อชุมชนเข้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางของการสร้างองค์กรให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นจากการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในภายใต้ชื่อ “Blue Volunteers” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในสังคมแห่งการทำความดีผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ร่วมกับองค์กร ก่อนที่จะขยายออกไปสู่ชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางบินที่มีให้บริการ ภายใต้ 2 โครงการหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชน และสิ่งแวดล้อม


โดยในโครงการด้านชุมชนนั้น ทางบางกอกแอร์เวย์สให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาผู้นำชุมชน และการสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจชุมชน ส่วนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีการจัดทำโครงการร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ซึ่งนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งกลับคืนสู่ระบบนิเวศ


ด้านชุมชน โครงการสานพลังชุมชน เพื่อพ่ออย่างพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน/ โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ (Blue Volunteers) / โครงการ English Club with Bangkok Airways

ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร(CFO) / โครงการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า (United for Wildlife) / โครงการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบางกอกแอร์เวย์สเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จขององค์กรต้องเติบโตไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้สังคม จึงมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป