พฤกษา รับรางวัล Sustainability Report Award 2017 ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน

นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลางกลุ่ม เป็นผู้แทนบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ประเภท “Recognition” จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยพฤกษา ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและกลุ่มที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม