สำนักงาน กสทช. นำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวด 2 พร้อมดอกเบี้ย จำนวน 20,195.59 ล้านบาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 และดอกเบี้ยส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 20,195.59 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าประมูลจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำนวน 9,948 ล้านบาท และจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 10,246.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวน1.09 ล้านบาท ซึ่งการนำส่งเงินรายได้ดังกล่าว เป็นไปตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 ที่กำหนดให้เงินที่ได้จากการประมูลเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ทั้งสองบริษัทได้ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 1 จำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูลมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น43,216.23 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแล้ว