กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2560

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมฯมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นผู้แทนรับมอบ รางวัลดังกล่าวสะท้อนความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

การมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และบริษัทที่มีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งนี้ มีการให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres-ACCA Sustainability Report Criteria โดยพิจารณา ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) คือ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์ และบริบทขององค์กร ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) คือ มีกระบวนการจัดการ การกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ซึ่งต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2560 นี้ มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 104 บริษัท แบ่งเป็นรางวัลความยั่งยืน 6 ประเภท ได้แก่ รางวัลAward of Sustainable Excellence รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัล Recognition และรางวัลOutstanding New Comer