ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ เริ่ม 3 เม.ย. นี้


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง KK e-Banking และ KK e-Banking @PhatraEdge เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National e-Payment Master Plan ที่กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบการเงินและระบบชำระเงินของประเทศให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพกพาเงินสด และกระตุ้นการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยธนาคารเกียรตินาคิน มีความยินดีที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet และ Mobile Banking) ผ่านทาง KK e-Banking และ KK e-Banking @PhatraEdge ได้แก่ การโอนเงินต่างธนาคาร การโอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร การชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงบริการเรียกเก็บเงินแบบไม่มีกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน เชื่อมั่นว่าปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่สถาบันการเงินต่างๆ ได้ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมออนไลน์ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบชำระเงินของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดการมีอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปต่อจากนี้คือการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ประโยชน์จากระบบชำระเงินใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกัน