โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จัดแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ หวังเพิ่มบุคลากรด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อยอดสู่ยานยนต์แห่งอนาคต


โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ให้กับโตโยต้า ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและของโลก จัดการแข่งขันประกวดเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ (Annual Student Meeting onAutomotive Embedded System หรือ AMAS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรของไทยด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานยนต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค


การจัดงานในครั้งนี้ บริษัทโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ บริษัทโตโยต้า ทูโช เด็นโซ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเทคซอร์สซิสเต็ม (ไทยแลนด์) ในการจัดงานประกวดเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับAMAS เป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 12ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, FIBO ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


มิสเตอร์ มาซามิ อิคุระ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นฐานในการผลิตและพัฒนายานยนต์ที่มีความสำคัญอย่างมาก จะทำอย่างไรให้ระดับความสามารถของประเทศไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลก การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จัดการภายในรถยนต์จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยไปสู่ระดับโลกในอนาคตอันใกล้ ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับภาคการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเป็นการบ่มเพาะและสร้างบุคคลากรทางด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ต่อไปจะเป็นเหมือนกับสมองสั่งการยานยนต์ในอนาคต ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเดินนำหน้าประเทศอื่นๆ ไปได้ก่อนจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเป็นอย่างสูง และสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์อนาคตที่สำคัญของโลกต่อไป”


การจัดการแข่งขัน AMAS ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ โดยทางบริษัทโตโยต้า ทูโช ฯ ได้เข้ามาสนับสนุน
ทั้งทางด้านอุปกรณ์ คือ รถจำลอง และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยพัฒนาตามรูปแบบModel Base Development Base (MBD)


ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลกในแง่ของกำลังการผลิตรถยนต์ที่ประมาณ 2 ล้านคัน มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3% โดยเฉลี่ย แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกวันนี้มากกว่าครึ่งของโลกนั้น คือรถยนต์นั่งที่มีความต้องการและกำลังเปลี่ยนแปลงระบบข้างในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมกันด้วยซอฟต์แวร์ บริษัทวิจัย Zion Market Research ประมาณการณ์มูลค่าตลาดระบบซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 159,000 ล้านดอลลาร์และจะถีบตัวสูงขึ้นถึง225,340 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 โตเฉลี่ยในระดับ 6% ต่อปี* โดยปัจจุบันแหล่งพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังกระจุกตัวอยู่ในประเทศเดิมๆ ไม่ว่า สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน จีนและญี่ปุ่น


จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (embedded software) ในประเทศไทย ปี 2559มีมูลค่าตลาดรวม 5,277 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีการเติบโต คือ ส่วนของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวเพื่อใช้กับสินค้าของบริษัท โดยมีฐานะเป็นหน่วยผลิตภายใน (in-house producer) มีจำนวนผู้ประกอบการพุ่งสูงขึ้น ซึ่งโตโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี้ เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวแบบหน่วยผลิตภายใน (in-house producer)


มร. มาซามิ ยังเสริมอีกว่า “ปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพูดถึงยานยนต์อัจฉริยะที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือ Autonomous Car หรือยานยนต์ไร้คนขับ (Self Driving) โดยที่ปัจจุบันเริ่มได้เห็นความสามารถของรถยนต์ในปัจจุบันที่มีขายอยู่ทั่วไปแต่ยังอยู่ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยที่ บริษัทวิจัยการ์ตเนอร์ได้คาดการณ์ว่า Autonomous Car จะเพิ่มจำนวนขึ้น 25% ในปี2030 ในประเทศที่มีความพร้อม สำหรับประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานภายใต้กฎหมายไปถึงระดับใด แต่ทาง โตโยต้า ทูโชฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบยานยนต์อัจฉริยะที่สำคัญของโลกต่อไป”


*อ้างอิงจาก http://www.marketresearchstore.com/report/embedded-systems-market-z60569


รูปแบบการแข่งขัน Annual Student Meeting on Automotive Embedded System หรือ AMAS นั้นคือการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ก่อนแข่งขันทางบริษัทได้จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์ โดยที่มีโจทย์ให้บรรดาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นสร้างซอฟต์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์จำลองให้สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังจุดที่กำหนด


มร. มาซามิ สรุปทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่เราต้องการให้เกิดจากโครงการการประกวดAMAS ต่อเนื่องมาเป็นปี 2 นั้น คือ การเปิดโอกาสและกระจายความรู้สู่ภาคการศึกษาของประเทศไทยในเรื่องของซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่อย่าง Autonomous Car หรือรถยนต์ไร้คนขับได้ในอนาคต และเมื่อประเทศไทยสามารถเปลี่ยนตัวเองจากศูนย์กลางในการผลิตไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งแง่ของการผลิตและสร้างซอฟต์แวร์ยานยนต์เพื่ออนาคตได้แล้ว เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาชั้นนำของโลกได้อย่างไม่ยาก”


สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน คือ ทีมนักศึกษาจากLKB48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ของโตโยต้า และ เดนโซในญี่ปุ่น ทีมรองชนะเลิศ  คือ ทีมDouble E จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เงินรางวัล 10,000 บาท และทีม Antman จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล คือ รางวัลที่สาม ได้เงินรางวัล 5,000บาท และรางวัลพิเศษ คือ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Good Design Award) ได้เงินรางวัล 5,000 บาท


เกี่ยวกับโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)


บริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 (2005) เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานพัฒนาและส่งออกซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์ไปยังประเทศญี่ปุ่น และในเดือนเมษายน 2560 (2017) ที่ผ่านมา โตโยต้า ทูโช อิเล็คทรอนิคส์ คอร์ปอร์เรชั่น ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท โตเมน อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอร์เรชั่น และเปลี่ยนชื่อเป็น เน็กซ์ตี้ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น (NEXTY Electronics Corporation) ทำให้บริษัทลูกในประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจาก โตโยต้า ทูโช อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) เป็น โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)