ไอคอนสยาม ร่วมมือ ม.เอเชียอาคเนย์ พัฒนาหลักสูตรสหกิจ เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพนักศึกษาสู่ระดับสากล


ไอคอนสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ลงนามความร่วมมือในรูปแบบสหกิจศึกษา พัฒนาการเรียนในศตวรรษที่21 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ โดยเริ่มต้นจากการฝึกงานตามหลักสูตรสหกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าทำงานจริง


นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า บริษัทไอคอนสยามมีความยินดีที่จะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้ก้าวทันทักษะงานในศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมทำงานจริง ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของบริษัทฯ โดยเมื่อนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรสหกิจครบถ้วนแล้ว นักศึกษาจะมีทั้งคุณภาพและความพร้อมรอบด้าน เพื่อสามารถทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ ได้ตามความถนัดของแต่ละคน


นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ทักษะการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่ความรู้ทั่วไปหาได้ทั่วไปทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ประสบการณ์และทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะในการทำงานซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังตลอด ไม่ใช่ฝึกหลังจากจบหลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาตรี แต่ควรเป็นช่วงระหว่างที่กำลังเรียนซึ่งจะต้องมีการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งสำคัญของการเรียนในศตวรรษที่21 คือต้องพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการใช้ภาษา การวิเคราะห์ และการขวนขวายหาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้ทันต่อการปรับตัวในอนาคต เพราะงานด้านต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ทุกคน จะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ภาษา และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้จริง และมีความพร้อมที่จะสามารถสร้างทักษะได้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตการทำงานในอนาคต


โครงการความร่วมมือระหว่างไอคอนสยามและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นยุคของการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนกำลังคน ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในรูปใหม่ๆ และต้องพยายามค้นหาศักยภาพและความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเข้าทำงานในสาขาต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้ว ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจะต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ หรือ ยุค Industry 4.0 การศึกษาแบบเดิม และมหาวิทยาลัยแบบเดิม กำลังจะล้าสมัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบปรับตัวเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ซึ่งร่วมมือของ ม เอเชียอาคเนย์ กับ ไอคอนสยาม ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างนักศึกษาที่ทำงานได้จริง มีคุณภาพ มีทักษะ ความพร้อมที่จะทำงานในองค์กรระดับสากลต่อไป