CPF มุ่งพัฒนาความยั่งยืนด้านแรงงาน ขจัดปัญหาค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทาน

ซีพีเอฟ ขยายผลการป้องกันและยุติปัญหาแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในทุกมิติ รวมทั้งการดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับแรงงานในสถานประกอบการของคู่ค้าธุรกิจและฟาร์มของเกษตรกร เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจว่าการบริหารแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารของซีพีเอฟเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

นายปริโสทัต ปุณณภุมิ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบการของคู่ค้าธุรกิจและของเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่า ตลอดห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟปราศจากปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยถ่ายทอดและส่งมอบองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนแก่คู่ค้าธุรกิจ ในกลุ่มวัตถุดิบ และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้คู่ค้าเข้าใจและปรับปรุงระบบการดูแลแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจประเมินการดูแลแรงงานของฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ให้ได้รับการรับรองแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน (Good Labour Practice หรือ GLP) ได้ทั้งหมด

“บริษัทฯ ยึดมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การผลิตด้วยความรับผิดชอบ มีความสำคัญมากต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของทั้งบริษัท คู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร และแรงงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกคนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นายปริโสทัตกล่าว

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เข้าตรวจประเมินคู่ค้าในกลุ่มที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์ไปแล้ว 70 ราย ตามนโยบายร่วมพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้สามารถดำเนินงานด้านแรงงานให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานทั้งในมิติการจ้างงาน เวลาการทำงาน ควบคู่กับการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

นอกจากนี้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของบริษัทจำนวน 83 แห่งสามารถผ่านการตรวจประเมิน มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2010) และภายในไตรมาส 1 ปี 2562 มีเป้าหมายตรวจครบทุกฟาร์ม

สำหรับสถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งเป้าให้โรงงานและฟาร์มในทุกสายธุรกิจทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำของบริษัทฯ ทั้งหมดจะได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2010) ซึ่งปัจจุบัน มีโรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน มรท.ไปแล้วรวม 117 แห่งแล้ว

เมื่อเร็วๆนี้ สถานประกอบการของบริษัทฯ 3 แห่ง เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้แก่ กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก 2 (ฟาร์มเจอาร์ 2-3) จ.ตราด ได้รับรางวัลฯ ติดต่อกันปีที่ 13  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา รับรางวัลฯ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3  ขณะที่ กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 (ฟาร์มเจอาร์ 4) จ.ตราด รับรางวัลฯ เป็นปีที่ 2

ซีพีเอฟ ยังคงเดินหน้าการยกระดับการดูแลและคุ้มครองแรงงานทุกระดับและทุกเชื้อชาติตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ร่วมขจัดปัญหาการใช้แรงงานผิดกฏหมาย และการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงของแรงงานและความสงบสุขของสังคมโดยรวม.