มูลค่าและราคาหุ้นกลุ่มทีวีดิจิทัล ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557-2561