ตามไปดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการปรับทัศนียภาพย่านกรุงเก่ากับดร. มนต์ชัย หนูสง ซีอีโอ บริษัท ทีโอที


10-04-2019 19:00:34

หลายๆ ท่านที่มีโอกาสผ่านไปถนนบำรุงเมือง เฟื่องนคร เจริญกรุง หน้าพระลาน หรือราชดำเนิน ตอนนี้คงจะเห็นทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปของกรุงเทพมหานคร ที่ดูสวยงามกว่าที่เคย จนคนกรุงเทพฯ เองยังหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพอันสวยงามของถนนสายที่คุ้นเคยที่ตอนนี้สายระโยงระยาง จากเสานึงไปเสานึงค่อยๆ ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อย ไม่รุงรังรกสายตาอีกต่อไป ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้พาไปดูบรรยากาศถนนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งถนนฝั่งหนึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเก็บสายสื่อสาร และถนนอีกฝั่งดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของทีโอที

ดร.มนต์ชัย เล่าถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลัก โดยให้บริการท่อร้อยสายโทรคมนาคม บริการเสาโทรคมนาคม และบริการสื่อสัญญาณ กับลูกค้าผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการท่อร้อยสาย เป็นท่อสำหรับร้อยสายระบบสื่อสารใต้ดินเพื่อให้บริการให้พื้นที่นั้นๆ โดยมีลักษณะเป็นท่อ PVC สีเหลือง และท่อ HDPE สีดำ โดยท่อซึ่งเป็นเส้นทางหลักจะวางอยู่ใต้ผิวจราจรเลนริมสุด (parking lane) ซึ่งมีความมั่นคงสูงโดยอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 2 เมตร ส่วนท่อสำหรับบริการ Service จะอยู่บนทางเท้าทั้งสองฝั่งถนนอยู่ลึกลงไปเพียง 80 เซ็นติเมตร ซึ่ง ทีโอที นับเป็นผู้ให้บริการรายหลักท่อร้อยสายของประเทศ โดยมีโครงข่ายท่อร้อยสายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและทุกเมืองใหญ่ในเขตภูมิภาคซึ่งนับว่ามากที่สุดกว่าร้อยละ 96 ของหน่วยงานของรัฐที่มีท่อร้อยสาย โดยปัจจุบัน ทีโอที มีท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั่วประเทศ 38,735 duct-km. (นครหลวง 26,805 duct-km. และภูมิภาค 11,930 duct-km.) ซึ่งนอกจากจะใช้งานภายใน ทีโอที แล้ว ยังเปิดให้ผู้ประกอบการายอื่นได้เช่าใช้อีกด้วย

บริการที่มีความเสถียร-ปรับสภาพภูมิทัศน์บ้านเมือง

บริการท่อร้อยสาย ของ ทีโอที นอกจากจะใช้สำหรับให้บริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และบริการยังมีความเสถียร ลดการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ภูมิทัศน์ของประเทศไทยสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในนครหลวง ทีโอที ได้สนับสนุน กทม.และ กสทช. โดยร่วมกับการ กฟน.ในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จัก ให้เป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมถึงยังประหยัดงบประมาณของประเทศช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อน เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากสามารถท่อร้อยสายของ ทีโอที สามารถรองรับสายสื่อสารของผู้ประกอบ การทุกรายได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

บริการเสาโทรคมนาคม เป็นอีกหนึ่งบริการในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง ทีโอที มีเสาโทรคมนาคมครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคเพื่อให้บริการกับกลุ่มลูกค้าโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มทีวีดิจิทัล โดย ผู้ประกอบการสามารถเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการกับลูกค้า รวมถึงการ ให้บริการเช่าใช้ไมโคเวฟ เพื่อใช้ในธุรกิจหรือกิจการอีกด้วย

โครงการระดับนานาชาติ จากเคเบิลใต้น้ำ AAE-1 สู่ระบบภาคพื้นดิน ไทย-ฮ่องกง ผ่าน ลาว-จีน

ดร.มนต์ชัย เล่าถึง Digital Infrastructure ในด้านสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ ทีโอที เป็นรายใหญ่ให้บริการวงจรและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ทั้ง การให้บริการถ่ายทอดสัญญาภาพและเสียงผ่านระบบที่ต้องมีความเสถียรและความคมชัดของภาพสูง โดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้ต้นระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อปี 2560 ทีโอที เป็นผู้วางระบบโครงสร้างโทรคมนาคมระดับนานาชาติ “โครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ Asia–Africa–Europe–1 (AAE-1)” เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มทุนจากบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระหว่างประเทศอีก 17 แห่ง ในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำความจุสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลักผ่านประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ความเร็ว 100Gbps ต่อหนึ่งคลื่นนำแสง และในปี 2562 นี้ เป็นครั้งแรกที่มีการเชื่อมต่อวงจรภาคพื้นดินจากประเทศไทย-ฮ่องกงผ่านประเทศลาว และประเทศจีนนอกเหนือจากการเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ เพื่อความหลากหลายและเสถียรภาพในการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศให้กับประเทศไทย และเป็นครั้งแรกที่ผู้ให้บริการในประเทศจีนเชื่อมต่อวงจรไปยุโรปผ่านประเทศไทย โดยวงจรภาคพื้นดินนั้นจะรองรับให้บริการทั้ง

ทีโอที และผู้ให้บริการประเทศจีน รวมถึงสามารถให้บริการกับผู้ให้บริการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน และเป็นเส้นทางสำรองเมื่อระบบเคเบิลใต้น้ำเกิดเหตุขัดข้องให้กับสมาชิก AAE-1 สนับสนุนให้ประเทศไทยให้เป็น ASEAN Digital Hub และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนตามนโยบาย One Belt One Road

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติของ ทีโอที สร้างประโยชน์โดยรวมให้กับประเทศ นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศได้อย่างหลากหลายและเพียงพอในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดต้นทุนในการเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศ ส่งผลให้บริการของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลง ช่วยยกระดับให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ภาคราชการ และธุรกิจอีกด้วย


คลิปสัมภาษณ์ดร. มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที รายการจุดประกายความสุขทางช่อง ททบ5

โปรโมชั่นสุดคุ้มจาก ทีโอที เอาใจลูกค้า SMEs ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ เชื่อมต่อโลกธุรกิจ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง SME Superb Speedดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tot.co.th

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter