กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์รวมดวงใจถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำความปลาบปลื้มและความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและราชอาณาจักรไทย ทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทย ที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยพระบารมีของพระบรมราชจักรีวงศ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรวมดวงใจจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลต่าง ๆด้วยความจงรักภักดี โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระสงฆ์ทั้ง 68 รูป จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติศาสนกิจ เจริญสมาธิภาวนา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 1-15พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

ในวันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมพิธีสำคัญ ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล โดยเป็นพระสงฆ์ที่ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ของธนาคารฯ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

2. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ

3. พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 110 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล โดยโค-กระบือทั้งหมดนี้จะนำส่งมอบให้แก่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรต่อไป

4. พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ ออกแบบพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ด้วยศิลปะไทยที่มีความงาม ซึ่งตั้งแสดง ณ บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รูปแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ซุ้มปราสาทสีทองงดงามวิจิตร ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน ยอดปราสาทมีหลังคาเรือนชั้นซ้อนลดหลั่นขึ้นไป 5 ชั้น ต่อยอดเป็นกรวยทรงระฆัง ซึ่งนำคติทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนประกอบ เป็นสัญลักษณ์เมืองไตรตรึงษ์บนยอดเขาพระสุเมรุ มีความหมายของเรือนฐานันดรสูงอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดา เป็นที่ประทับของพระอินทร์ ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนา ทั้ง 2 ข้างของซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับด้วยเศวตฉัตร ตามพระราชประเพณีเรียกว่า “เครื่องสูง” เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ โดยเป็นฉัตร 7 ชั้นสีขาว เปรียบเสมือนสวรรค์ศูนย์รวมจักรวาล ตลอดจนการนำประติมากรรมรูปช้างเผือก 1 คู่ ในท่าหมอบกราบถวายความจงรักภักดี ซึ่งช้างเผือก นับเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญ คู่พระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ สำหรับที่ฐานของซุ้มประดับด้วยแถบแพร  “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้ทำซุ้มฯ ขนาดย่อส่วน จัดตั้งบริเวณด้านในอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงสาขาที่เป็นอาคารอนุรักษ์ของธนาคารฯ ได้แก่ สาขาตลาดน้อย สาขาถนนเพชรบุรี และสาขาลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี้ ออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานช่างสิบหมู่ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ และอาจารย์อนุเทพ พจน์ประสาท ซึ่งสร้างผลงานศิลปะไทยให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับระดับชาติหลายผลงาน

6. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” เพื่อเผยแพร่พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการสืบสานต่อกันมา เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ บริเวณลานด้านหน้าธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ ต่อเนื่องไปถึงด้านในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 โดยด้านหน้าธนาคารฯ นำเสนอ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) พระปฐมบรมราชโองการของแต่ละรัชกาลในยุคกรุงรัตนโกสินทร์  2) เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี 3) เครื่องราชูปโภค เครื่องใช้สอยประกอบพระบรมราชอิสริยยศ สำหรับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยได้มีการรวบรวมประวัติความเป็นมา ตลอดจนลำดับขั้นตอนในพิธีต่าง ๆ นำเอาภาพประวัติศาสตร์จริงมาร้อยเรียงและลำดับเรื่องราวให้สมบูรณ์ที่สุดจากหลักฐานที่ปรากฏ และได้นำเสนอออกมาอย่างวิจิตรงดงาม เพื่อให้สมกับเป็นพระราชพิธีแห่งประวัติศาสตร์ไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

ส่วนที่ 1 นำเสนอประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีฯ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  และลำดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเบื้องปลาย ตลอดจนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกทั่วประเทศ พระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงประกอบด้วยภาพเหตุการณ์ที่หาชมได้ยาก วีดิทัศน์พระนามเต็มที่จารึกลงในพระสุพรรณบัฏของแต่ละรัชกาล และวีดิทัศน์ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนที่ 2 นำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยังความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นับเป็นโอกาสดีที่ลูกค้า ประชาชนจะได้ภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียนรู้พระราชพิธีที่สำคัญนี้อย่างถูกต้องจากนิทรรศการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

7. เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปี โดยพนักงานจิตอาสาของธนาคารฯ จะเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทัพไทย ลงพื้นที่ต่างๆ และในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงธนาคารฯ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน