ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ ศูนย์การค้าแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอทียร์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และการให้บริหารในระดับสากล โดยเป็นศูนย์การค้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน จาก บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด โดยศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม ได้รับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้รับรองมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมาตราฐานระบบการจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยISO 45001:2018

ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารงานภายในองค์การ ร่วมถึงการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับศูนย์การค้าในระดับสากล โดยล่าสุดทั้ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ เป็นศูนย์การค้าแรกของประเทศไทยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตราฐาน จาก บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ดิ เอ็มโพเรี่ยม ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  ในการดูแลลูกค้าตั้งแต่เข้าศูนย์การค้าจนกระทั้งเดินออกจากศูนย์การค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆคนอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้รับการรับรอง ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับมากที่สุด นับเป็นมาตรฐานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์การค้า ผ่านการปฎิบัติงานต่างๆ อาทิ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิลน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ประยัดไฟฟ้า การบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก, โครงการลดปริมาณขยะ, โครงการลดการใช้พลังงาน และอีกมากมาย เพื่อนำไปสู่การจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ทาง ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับทั้งพนักงานในองค์กร รวมถึงพันธมิตรคู่ค้าต่างๆ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยต่างๆให้กับบุคลากรผ่านการอบรมด้ายความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงจัดทำระบบการป้องกันและแก้ความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ติดตั้งป้ายเตือน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภันส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงาน และมาตรการอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า