จำนวนผู้ใช้บริการ และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของ TrueOnline