SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมที่เชื่อมโยงความร่วมมือในอาเซียน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (SACICT Archive) แถลงข่าว ณ โถงอาคารสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อเร็วๆ นี้