ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลใหญ่สุดยอดกลุ่มธุรกิจการเงินจากเวที Drive Award 2019

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัลสุดยอดกลุ่มธุรกิจการเงิน The Best of Drive Award 2019 : Finances จากผลการดำเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่น และการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัล Drive Award 2019 Excellence ประเภท Financials โดยมี นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer เป็นผู้แทนธนาคาร รับมอบรางวัล

รางวัล Drive Award จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย