ทอท. เปิดชิงสัมปทานดิวตี้ฟรีดอนเมือง ตัด “เซ็นทรัล” หมดสิทธิ์เหตุมีคดีฟ้องร้องกรณีเซ็นทรัลวิลเลจ

เมื่อวันที่ 17 .. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคา งานให้สิทธิประกอบการกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 ราย สัญญา 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 .. 2565 ถึง วันที่ 31 มี.. 2576

โดยเอกชนสนใจ ซื้อเอกสารประกวดราคา (TOR) ได้ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2562 –วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.-12.00น. และเวลา 13.00 น.-16.00น.

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น. และดูสถานที่ประกอบกิจการในวันเดียวกันเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.-11.00น. โดยจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในวันที่ 12 ธ.ค.และ 13 ธ.ค. 2562 กำหนดเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น.

ทอท.ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอว่า

  1. นิติบุคคลไทยรายเดียว หรือหลายรายรวมกลุ่มเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมลงทุน (Consortium) ที่มีผู้รับผิดชอบหลัก(Lead Firm) เป็นนิติบุคคลไทย ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
  2. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท.บอกเลิกสัญญาหรือมีหนี้ค่าชำระ หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับทอท.ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลาการ
  3. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในไทย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน มีประสบการณ์บริหารดิวตี้ฟรีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ในพื้นที่เดียวกันไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน เป็นต้น
  4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
  5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกันผู้ซื้อเอกสาร

แหล่งข่าวจากทอท. ระบุว่า เงื่อนไขห้ามผู้มีข้อพิพาทหรือมีการฟ้องร้องกับทอท. ยื่นประมูลนั้นจะส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลฯ อาจไม่สามารถเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีกรณี ฟ้องร้องในการก่อสร้างศูนย์การค้า เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กับทอท.

ขณะที่ปัจจุบัน กลุ่มคิงเพาเวอร์ เป็นผู้รับสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 (ระหว่างประเทศ) พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. จ่ายผลตอบแทนทอท.เดือนละ 63 ล้านบาท หรือปีละ 756 ล้านบาท สัญญา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2565

ขณะที่ ทอท.มีแผน พัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (อาคารผู้โดยสารในประเทศหลังเก่า) โดยมีแนวคิดที่จะใช้ อาคารหลังที่ 3 สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ และเปลี่ยนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศ ส่วนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันให้บริการผู้โดยสารในประเทศ เมื่อเฟส 3 เสร็จ จะปรับให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างการให้บริการผู้โดยสารในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ได้ตามสถานการณ์

ซึ่งการปรับเปลี่ยนการใช้อาคารผู้โดยสารทั้ง 3 อาคาร จะมีผลต่อพื้นที่การใช้ ดิวตี้ฟรี สนามบินดอนเมือง ที่ทอท.เปิดประมูลและเริ่มต้นสัญญารอบใหม่ในปี 2565 แน่นอน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลฯ ไม่สามารถยื่นประมูลในนาม CPN ได้เนื่องจากผิด TOR กรณีมีการฟ้องร้องกับทอท. ซึ่ง ยืนยันว่าไม่ได้กีดกันใดๆ เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าว ทอท.ใช้เป็นข้อกำหนดในTOR มานานแล้ว และเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้ แต่ทั้งนี้หาก กลุ่มเซ็นทรัลฯ จะยื่นประมูลในนามนิติบุคคลอื่น ก็ไม่มีปัญหา ขอให้มีคุณสมบัติตามที่ทอท.กำหนด สามารถยื่นประมูลได้

สำหรับการพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 ที่จะปรับใช้อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เป็นภายในประเทศและใช้อาคาร3 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งต้องย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรีจากอาคาร 1 มาอยู่อาคาร 3 นั้น นายนิตินัยกล่าวว่า ในTOR จะระบุถึงแผนพัฒนาดอนเมืองไว้ ในเงื่อนไข ว่าผู้ได้รับสัญญา จะต้องย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรี จากอาคาร 1 มาใช้พื้นที่อาคาร 3 ซึ่งอาคาร 3 ที่ก่อสร้างใหม่ จะมีพื้นที่ดิวตี้ฟรีมากกว่าอาคารเดิมประมาณ 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม ทอท.จะมีการชี้แจงรายละเอียดกับผู้ที่เข้าร่วมประมูลต่อไป.

Source