“ธนาคารกรุงไทย” ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย สู่ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 2019


ปัจจุบัน หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแผนธุรกิจ การวางแผนรูปแบบทางเงินด้วยแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยพัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีการพัฒนารากฐานธุรกิจแบบยั่งยืน โดยการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทักษะ และกระบวนการในการจัดการวางแผนดูแลธุรกิจและงบการเงิน

โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards จึงเป็นโครงการประกวดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะ และพัฒนาขีดความสามารถกลุ่ม SME ที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพ สามารถส่งเสริมและนำมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 แล้ว และในปีนี้ก็เป็นครั้งแรกกับการประกวดโมเดลธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Digital SME

ในปี 2562 นี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 731 ทีม โดยเปิดรับสมัครโครงการระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2562 และมี 229 ทีมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จากการลงพื้นที่ไปคัดเลือกตามแต่ละภูมิภาค

หลังจากจบกิจกรรรมคัดเลือกแล้ว ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 40 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม Krungthai Digital SME Camp แบบเข้มข้น 3 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน SME จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมได้ทำการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitching) 100 วินาทีไปแล้ว

และได้ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 2019 ณ Innovation Lab บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย มอบเงินรางวัล 1 ล้านบาทให้กับทีม บริษัท ทิพย์ทวีทรัพย์ จำกัด ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 2019 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าเกษตร ที่เชื่อมโยง Supplier ด้วยแพลตฟอร์ม “สดจากไทย” เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้ค้า และได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบรางวัล Business Trip สำหรับไปศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย

โดยทีมชนะเลิศนอกจากได้รับเงินรางวัล และโล่เกียรติคุณแล้ว ยังได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ร่วมกับทีมอื่น ๆ อีก 9 ทีม กับกิจกรรม “FLY To Beijing” Krungthai Digital SME Business Trip ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2562 โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าพบ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา ณัฏฐิรา กระแสร์สาร ณ สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เพื่อรับคำแนะนำในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์การเติบโตของปักกิ่ง และพบปะพูดคุยกับผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ศึกษาดูเทคโนโลยีการทำธุรกิจที่ Xiaomi Tech Experience ชมนวัตกรรม 5G ที่ Huawei Tech Shop และเข้าชมประสบการณ์การใช้ชีวิตแห่งอนาคตที่ Haidian Park (Baidu AI Park) เข้าพบคณะธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมจาก เป่ยต้า ณ ศูนย์วิจัยและบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างธุรกิจดิจิทัลแบบจีน และชมตัวอย่างรูปแบบการดำเนินธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาธุรกิจต่อไป