สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมบุกเบิก‘Positive School’ เรียนในสิ่งที่เหมาะกับความถนัด เน้นไม่ต้องเรียนพิเศษเสริมนอกเวลา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บุกเบิกแนวคิดการเรียนการสอนแบบ ‘Positive School’ ในประเทศไทย  สร้างแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล มุ่งให้เด็กมีความสุข และความสมดุลในการเรียนรู้ตามช่วงวัย ควบคู่หลักสูตรวิชาการโดยออนดีมานด์ เน้นให้เด็กไม่ต้องเรียนพิเศษเสริมนอกเวลาเรียน

นายสุธี อัสววิมล หรือพี่โหน่ง หัวหน้าทีมวิชาการโรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยมฯ เผยว่า “การเรียนการสอนแบบ ‘Positive Education’ ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม คือระบบการเรียนรู้ตามความถนัดร่วมกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนการเรียนรู้ตามเป้าหมายรายบุคคล เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะตามความชอบหรือความถนัดของนักเรียน ควบคู่กับหลักสูตรวิชาการเข้มข้นจากออนดีมานด์สถาบันกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศโดยได้นำบุคลากรแนวหน้าจากสถาบันเข้าเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนไปพร้อมๆ ส่งผลดีถึงอารมณ์และความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแนวความคิดนี้จะช่วยให้นักเรียนมีเวลาส่วนตัว สามารถแบ่งเวลาพักผ่อนและเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนเสริมนอกโรงเรียน

นอกจากนี้ แนวทางการเรียนการสอนแบบ ‘Positive Education’ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ยังมีการสร้างแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล หรือ Individual Development Plan ที่มุ่งเน้นการเรียนตามเป้าหมายและความถนัดเฉพาะตัวตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน มาตรฐาน Cambridge Assessment International Educationที่เน้นให้นักเรียนสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถเอาตัวรอดได้ในอนาคต นำไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขของนักเรียนตามช่วงวัย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการสอบได้ทางwww.satitpattanaschool.org สำหรับผู้สนใจ สามารถเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในวันที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 8.00-12.00 น. โดยลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ทาง https://www.satitpattanaschool.org/home#registration ซึ่งในวันเยี่ยมชม นอกจากจะได้ทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนแบบ ‘Positive Education’ แล้ว ยังมีกิจกรรมทำแบบทดสอบค้นหาตัวตนและความถนัดของตนเอง เพื่อทราบถึงแนวทางอาชีพในอนาคตอีกด้วย