คินเซนทริคประเทศไทย เปิดตัวการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี2563 (Kincentric Best Employer Thailand 2020)

บริษัท คินเซนทริค และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ประกาศเปิดความร่วมมือของการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดซึ่งครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง รวมถึงมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกาเหนือลาตินอเมริกายุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้สะฮารา ในปีนี้ทางบริษัทได้มีการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยบริษัท คินเซนทริคเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลกด้านให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญในสาขาบริหารธุรกิจ และบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายในงานเปิดตัวโครงการ ได้รับความเกียรติจาก Prof. Dr. Ian Fenwick (Director from Sasin School of Management) มาพูดคุยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในหัวข้อ “The Future World of Work – Digital Transformation” ซึ่งเนื้อหาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอล เศรษฐกิจ สภาพสังคม ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง เปลี่ยนกลยุทธ์ และการบริหารงานเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นและผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิตอลในแต่ละช่วงเวลาจากอดีตไปสู่อนาคตอันใกล้ โดยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือมีความยืดหยุ่นว่องไวในการปรับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติให้ทันกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

อ.สุภาพร จันทร์จำเริญ รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ได้ฝากข้อคิดแก่องค์กรนายจ้างและนักบริหารบุคคลยุคเศรษฐกิจพลิกผันอย่างรวดเร็วว่า ต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเรื่องไลฟ์สไตล์ ค่านิยมและความคาดหวังของพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลมาพัฒนางานบริหารบุคคล ได้แก่การสร้างแบรนด์นายจ้าง การสรรหา พัฒนาและรักษาพนักงานต่างวัย ต้องสามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาเรื่องบุคลากรให้แก่ธุรกิจโดยการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างรวดเร็วแม่นยำ เช่น สามารถแสดงตัวเลขความเสี่ยงด้านกำลังคนขององค์กรในแง่ปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น

ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย ร่วมเสวนานำเสนอผลสำรวจจากการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ในปี 2562 และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตในการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยองค์กรที่เป็นได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นในปีที่ผ่านมา มักมี 4 มิติหลักที่มีความโดดเด่นมากกว่าองค์กรทั่วไป ได้แก่ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของนายจ้าง ประสิทธิภาพของผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามาส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงาน การสำรวจความผูกพันของพนักงานเพียงครั้งเดียวต่อปี ไม่อาจเพียงพอในทุกวันนี้ องค์กรควรใช้กลยุทธ์การรับฟังเสียงพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและผูกพันกับองค์กร

นางสาวนภัส ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการและ Practice Lead ด้านภาวะผู้นำบริษัทคินเซนทริคประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาคนในองค์กรต่างๆ จะมีการนำวิธีการใหม่ๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถมีโครงสร้างและวัฒนธรรมที่เอื้อกับการทำงาน ด้วยการพัฒนาหัวหน้าและพนักงานให้มีทักษะที่สำคัญและปรับตัวกับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับโลกดิจิตัล ซึ่งจะช่วยองค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในส่วนของการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทยปี 2563 จะเป็นโครงการที่เข้าไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มพนักงานซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสดใหม่ณช่วงเวลานั้นรวมกับมุมมองของผู้บริหารในเชิงธุรกิจ และกระบวนการดูแลพนักงานเพื่อดูความสอดคล้องของข้อมูล และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอิสระเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

ยิ่งไปกว่านั้น การประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นในปีที่ผ่านมาพบว่า องค์กรที่ได้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีผลประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมสูงกว่าองค์กรทั่วไปถึงร้อยละ 86 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย และถ้ามองในมิติของผลการเติบโตของผลประกอบการในภาพรวมก็จะมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่สูงกว่าร้อยละ 71 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยดังนั้นองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในมิติต่างๆ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เด่นกว่าองค์กรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงความน่าสนใจงานที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ปี 2568 กลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ (Millennial) จะเข้าสู่ภาคแรงงานคิดเป็นจำนวนถึงร้อยละ 75 ของแรงงานในแต่ละองค์กร เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อพนักงานและการทำงานมากยิ่งขึ้น การทำงานที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่จะมีมากถึง 6-7 ครั้งต่อคนโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าที่เป็นในปัจจุบันที่การเชื่อมต่อโดยเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ 4X ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR technology platform) จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจตลอดวงจรชีวิตการทำงานของพนักงานแต่ละคน

ดร.พิมพิมน คงพิชญานนท์ ผู้จัดการโครงการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2563 ได้ อธิบายถึงรายละเอียดว่าแบบสำรวจมาตรฐาน ถูกนำไปใช้ทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั่วทุกภูมิภาค โดยโครงการเน้นย้ำ 3 ด้านของบริษัทได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ระบบการจัดการภายในองค์กร และมุมมองของผู้บริหารสูงสุดในการบริหารองค์กรสำหรับการสมัครเข้าโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2563 ปัจจุบันอยุ่ในช่วงเปิดรับสมัครองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และปิดรับสมัครในวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี 2563 และการจัดเก็บข้อมูลดำเนินจนถึงวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ปี 2563 นี้

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2525 โดยมีพันธกิจในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับสากล เพื่อให้ถึงพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Kellogg School of Management of the Northwestern University และ Wharton School of the University of Pennsylvania

เกี่ยวกับคินเซนทริค

คินเซนทริคเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ เช่น Ai, Robot และ Digital Platform โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ Transformation เพราะทุกคนคือคุณค่าขององค์กร

เว็บไซต์: https://www.kincentric.com/

เกี่ยวกับโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2563

โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคเป็นเสมือนโครงการหลัก ที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพของผู้นำ ภาพลักษณ์องค์กร และวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการสำรวจนายจ้างที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง แบบสำรวจนี้ถูกยกขีดความสามารถด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากคินเซนทริค ในการประเมินแบบ 3 ชั้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าเป็น บริการทางการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม การบริการ เภสัชกรรม และอื่นๆ

ปีนี้เป็นปีที่ 20 ของโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น ที่ดำเนินโครงการทั้งหมด 14 ตลาดในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อทางเบอร์ 02-305-4700 หรือผ่านทางจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563