“ศศินทร์”ผนึก “สวค.”เปิดโครงการ Public-Private Partnership (PPP) เสริมความรู้การลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน


ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแผนการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ระดับประเทศมากมาย รวมถึงในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ต่างมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และบริการสาธารณะ (Public Services) ในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและศักยภาพของประเทศในระยะยาว

แต่ลำพังการลงทุนในโครงการระดับ “เมกะโปรเจ็คต์” ที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล จะอาศัยแค่งบประมาณจากรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านการดำเนินการต่างๆ ทำให้การลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ต้องอาศัยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชนจึงจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี

จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public-Private Partnership (PPP) โดย “สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)”ร่วมกับ “สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (Sasin School of Management)”จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World” เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศและการลงทุนภาคเอกชน

จุดประสงค์หลังของโครงการนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ PPP เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม ยังจะได้ศึกษารูปแบบของการทำ PPP รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการจัดทำ PPP ในโครงการระหว่างพรมแดน (Cross-Border Projects) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV-T รวมถึงแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนั้นผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม ยังจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 (ระเบียบ PPP EEC Track) เพื่อขับเคลื่อน 5 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

สำหรับโครงการอบรมนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, Dr. George Abonyi, Senior Research Fellow and Visiting Professor, Sasin School of Management, Mr. John Leber, Investment Officer for East Asia & Pacific, International Finance Corporation (IFC), Ms. Lulu Baclagon, Senior Investment Officer, International Finance Corporation (IFC) และ Mr. Anthony Zola, Senior Researcher, the Mekong Environment and Resources Institute (MERI)

โครงการนี้จะมีระยะเวลาอบรมด้วยกันทั้งหมด 4 วันระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แบ่งออกเป็นการอบรมภาคทฤษฎีและทำเวิร์คชอป (ระยะเวลา 3 วัน) และการศึกษาดูงานโครงการ PPP ต้นแบบ (ระยะเวลา 1 วัน)จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียง 60 คนต่อรุ่นเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมโครงการนี้ มีค่าอบรม 3 ราคาด้วยกัน สำหรับ ศิษย์เก่า FPRI / Sasin, และราคาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยที่ศิษย์เก่าที่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (Sasin และ FPRIAlumni) ราคาท่านละ 48,500 บาท บุคคลทั่วไปราคา ท่านละ 65,000 บาท(สมัครภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563จำนวนจำกัด รับเพียง 60 ท่านเท่านั้น)การบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีชุดหูฟังแปลภาษา (อังกฤษ-ไทย) สำหรับผู้ที่ต้องการ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://info.sasin.edu/exed-ppp/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-587-9788 ต่อ 201-211