กลุ่ม CP ซื้อหุ้น “เทสโก้ โลตัส” ในไทย-มาเลย์มูลค่า 3.38 แสนล้าน กินรวบค้าปลีก ค้าส่ง สะดวกซื้อ

กลุ่ม CP โดย CP All และ CPF เข้าถือหุ้นของบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ถือหุ้นหลักในเทสโก้ โลตัส ประเทศไทย โดยที่ CP All เข้าถือ 40% และ CPF 20%

“เครือซีพี” เข้าซื้อกิจการเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย และมาเลเซีย ภายใต้ชื่อกลุ่ม “เทสโก้เอเชีย” คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นประมาณ 10,576 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากับ 338,445 ล้านบาท คำนวณบนสมมติฐานกรณีกิจการไม่มีหนี้สินและเงินสด (a cash and debt free basis) โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ เครือซีพีได้จัดตั้งบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทโฮลดิ้ง) ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายครั้งนี้ โดยบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวจะถือหุ้นโดยเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง 40%, บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) 40% และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ถือหุ้น 20%

กลายเป็นข่าวร้อนแรงประจำวันนี้ หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยแดงทั้งกระดาน แล้วก็เป็นไปตามคาดหมายกับดีลของเทสโก้ โลตัส วันนี้กลุ่ม CP ได้ประกาศเข้าลงทุนในเทสโก้ โลตัสแล้วเรียบร้อย

โดยที่ “บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)” หรือ CPALL ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าได้ลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ “บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก้ประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเชีย”

การลงทุนดังกล่าวของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับ 95,981ล้านบาท)

ส่วนทางด้าน “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)” หรือ CPF แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

การลงทุนดังกล่าวของ CPM จะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยเงินลงทุนของ CPM ในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับประมาณ 47,991 ล้านบาท)

ทั้งนี้ รายการลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Tesco UK สำหรับการขายหุ้นในกลุ่มเทสโก้เอเชีย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอนุญาตให้ทำรายการ (หากต้องมีการขออนุญาต) และได้รับอนุญาตจาก Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs of Malaysia ทำรายการในประเทศมาเลเซีย โดยคาดว่าการเข้าทำรายการน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 63 นี้

สำหรับ Tesco Lotus ในประเทศไทย มีร้านค้าในรูปแบบต่างๆ ที่ดำเนินการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า และให้บริการอื่นๆ และได้พัฒนามาเป็นแบรนด์ธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วยร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เกต 214 สาขา ตลาด โลตัส 179 สาขา และ Tesco Express 1,574 สาขา และให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า 191 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62)

ขณะที่ Tesco ในประเทศมาเลเซีย มีร้านค้าในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เกตจำนวน 46 สาขา ซูเปอร์มาร์เกตจำนวน 13 สาขา และร้านค้าขนาดเล็กจำนวน 9 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62) ที่ดำเนินการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยปัจจุบันเทสโก้ประเทศมาเลเซียได้พัฒนามาเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ เทสโก้ประเทศมาเลเซียยังประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าจำนวน 56 สาขา