ดีแทคประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามของบริษัทฯ ในการช่วยยับยั้งการระบาดของโรคในประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือดีแทค มีมติในวันนี้ (24 มีนาคม) ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผล และยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น การปิดศูนย์บริการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และการสนับสนุนให้พนักงานส่วนใหญ่สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้

มติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.61 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกัน ตามที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

นายสิรวิชญ์ กลับดี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและพนักงานมาเป็นอันดับแรก และคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงใดๆ ที่ไม่จำเป็น ดีแทคจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ณ โอกาสแรกที่สามารถทำได้โดยเหมาะสม”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาผลกระทบของ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลื่อนการประชุมฯ อันเนื่องมาจากโรค COVID-19 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวันและกำหนดการใหม่ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป