ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) “เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน”

ในการบริหารงาน ต้อง เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน (เพื่อจะก้าวไปสู่ โลกในอนาคต) การบริหารงานสำเร็จหรือไม่ คือคำว่า “Leadership : ภาวะผู้นำ

การบริหารงาน เป็นผู้นำไม่พอ ต้องมี ภาวะผู้นำ 2P’s ของ Leadership คือ การนำเสนอให้เป็น (Present) และมีอำนาจต่อรอง (Power)

ดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความพร้อมทั้งในเรื่องเก่งคิด, เก่งงาน, เก่งคน

1. เก่งคิด (Innovative  Thinking)

มีนวัตกรรมใหม่ และพัฒนาระบบงานสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงาน การวิจัยเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่ได้ลงมือทำจริงจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าการประเมินจากตัวเลข

องค์กรที่มีการพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยองค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโตด้วยการพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จะสามารถทำให้พนักงานมีแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายความสามารถท้าทายความคิดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกที่มีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ซึ่งสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมนั้น สิ่งสำคัญ การสร้างเสริมบุคคลากรให้มีเข้าใจการคิดเชิงนวัตกรรม เห็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์แนวคิดในการสร้างองค์กรนวัตกรรม ก็สามารถพัฒนาการทำงาน กระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service innovation) และท้ายสุดคือการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation)

2. เก่งงาน : ความรู้ & ทักษะ (Knowledge & Skills)

องค์ความรู้ในงานที่ทำ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ และเชิงลึก มีพลังงานในการทำงาน (ทั้งพลังกายและพลังใจ) เชื่อมั่นในตนเอง และเชื่อมั่นองค์กร มุ่งมั่น (ท้าทายตนเอง) กล้าคิด (กล้าเปลี่ยนแปลง) ต้องรู้จักชมคนเป็น, รับการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

2 P’s ที่บริหารต้อง มีคือ P = Present การนำเสนอให้เป็นที่รู้จัก P = Power อำนาจต่อรองต้องมี ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดต่อเครือข่าย หรือแม้แต่ลูกค้า  ซึ่งอำนาจต่อรองเกิดจากความเชื่อมั่น เชื่อถือ

3. เก่งคน (People)

ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่การวัดเรื่องทำงานจะวัดในเรื่องของเก่งงาน : Competency” เป็นส่วนใหญ่ แต่ในเรื่องของจริยธรรมความดีจะไม่ใช้มาเป็นตัววัดเนื่องจากวัดยากและยากที่จะวัดเลยถูกละเลย ซึ่งแม้แต่ผู้บริหารหลายๆ องค์กรก็เน้นการสร้างคนให้เก่งงาน และถูกสร้างขึ้นมาก็จะเก่งแต่งาน 

แต่ในเรื่องของจิตใจ ความผูกพันพนักงานไม่มี สุดท้ายพนักงานไม่เกิดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะไม่ได้ดูแลด้านจิตใจ ก็จะทำงานไปวันๆ

ดังนั้นการเก่งเรื่องของคน ต้องคิดเสมอว่าพนักงานไม่ใช่ต้นทุนแต่พนักงาน คือสินทรัพย์ ที่ต้องบำรุงรักษาดูแลเพื่อจะอยู่กับองค์กรได้นานๆ

แต่ว่าองค์กรส่วนใหญ่คิดว่าพนักงานคือต้นทุนเมื่อถึงเวลาที่ต้องลดค่าใช้จ่าย ก็ใช้พนักงานเป็นเครื่องมือลดต้นทุน ผู้นำพร้อมแล้วหรือยัง การเป็นนักบริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ “Change Agent”

หลักสำคัญ ต้องเก่งคิดเก่งงานเก่งคน