บี.กริมบริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท ผ่านโครงการ “บี.กริมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

บี.กริมกลุ่มธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยจัดตั้งโครงการ “บี.กริมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” อนุมัติงบประมาณบริจาคเบื้องต้นไปแล้วรวมกว่า 46 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบเงินบริจาคและปัจจัยสิ่งของจำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ประกันชีวิต และถุงยังชีพ เป็นต้น โดยบริจาคทั้งทางตรงกับสถานพยาบาลต่างๆ หรือประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงผ่านองค์กรการกุศลสำคัญต่างๆ อย่างเร่งด่วน มาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการระบาดในประเทศไทย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เปิดเผยว่า บี.กริมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 142 ปีมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสังคมไทยในหลากหลายภาคส่วน ผ่านธุรกิจและบริการต่างๆ ของบี.กริม เมื่อยามที่ประเทศไทยประสบภัยทำให้คนไทยได้รับความทุกข์ร้อน จึงเป็นความตระหนักจากใจจริงถึงความร่วมแรงร่วมใจในการให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลหรือองค์กร ซึ่งรวมถึงบี.กริมด้วยอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบี.กริม จึงร่วมระดมความคิดหาแนวทางให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการบริจาคและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ
• ร่วมสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จำนวน 10 ล้านบาท
• ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลจำนวน 4 ล้านบาท
• สนับสนุนการทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีจำนวน 6.5 ล้านบาท
• บริจาคหน้ากาก N95/KN95 จำนวน 100,000 ชิ้นให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รพ.รามาธิบดีมูลค่า 8.25 ล้านบาท
• บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) จำนวน 2,000 เครื่องให้แก่รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมูลค่า 5.3 ล้านบาท
• จัดทำถุงยังชีพจำนวน 5,000 ชุดแจกจ่ายไปยังจุดต่างๆที่มีประชาชนมีความต้องการงบประมาณ 3.5 ล้านบาท
• เครื่องช่วยหายใจให้แก่สถานพยาบาล มูลค่า 1.3 ล้านบาท เป็นต้น

พร้อมกันนี้นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ “BGRIM” ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทางด้านกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าของ BGRIM และโครงการ“บี.กริม ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”ได้จัดส่งความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยการทำงานร่วมกันจากผู้บริหารและพนักงานของ BGRIM ทั้งจากส่วนกลางและในแต่ละโรงไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่โดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าในรัศมี 3-5 กิโลเมตรและครอบคลุมจำนวนประชาชนผู้เดือดร้อนจำนวนมากโดยได้ส่งความช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้วอาทิ

• บริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่สถานพยาบาลและระดับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง
• สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ Face Shield, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่สถานพยาบาล
• สนับสนุนหน้ากากอนามัยและน้ำ Demined เพื่อใช้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบข้าง
• บริจาคเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, น้ำดื่มให้แก่ชุมชนเป็นต้น

นอกจากการให้ความช่วยเหลือภายในประเทศแล้ว บริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังต่างประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

บี.กริมโดยคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือ เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยและจับมือกันก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งขอส่งพลังส่งความชื่นชมและความขอบคุณไปยังทีมบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้ำใจส่วนหนึ่งนี้จากบี.กริม จะเป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยได้ต่อไป