เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 2 โรงเรือน ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป หนุนส่งเสริมโภชนาการให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลเพื่อความเป็นอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ณ มูลนิธิดวงประทีป – นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือฯ เป็นผู้แทนมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 2 โรงเรือน และไก่ไข่โรงเรือนละ 300 ตัว รวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยงและอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีป  ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้การดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จะดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนให้แก่มูลนิธิดวงประทีป ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ชุมพร จังหวัดชุมพร และศูนย์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าถึงโปรตีนคุณภาพตามหลักโภชนาการ แก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร  รวมทั้งส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เครือซีพี ยังได้มอบข้าวหอมตราฉัตรจำนวน 100 ถุง ไข่ไก่จากซีพีเฟรชมาร์ท จำนวน 100 แผง นมซีพี-เมจิ จำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป โดยมอบให้แก่ชาวชุมชนคลองเตยภายใต้การดูแลของมูลนิธิดวงประทีปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับมูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรมุ่งขับเคลื่อนการให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็ก เยาวชน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนคลองเตยและชุมชนโดยรอบให้เข้มแข็ง ผ่านการฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีวิชาความรู้ มีความสามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต