อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทเคมีภัณฑ์รายแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสนับสนุนคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ หรือ Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD หน่วยงานระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไอวีแอลเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์รายแรกในประเทศไทย และเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์รายที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นองค์กรสนับสนุนอย่างเป็นทางการ (TCFD Support) ผ่านการปฏิบัติตามข้อแนะนำและส่งเสริมแนวทางของ TCFD อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาและความเป็นผู้นำความยั่งยืน ซึ่งได้นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของไอวีแอล

TCFD จัดตั้งขึ้นในปี 2559 โดยคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน หรือ Financial Stability Board (FSB) เพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของบริษัท ธนาคาร และนักลงทุน เมื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยข้อแนะนำของ TCFD ได้รับการยกย่องทั่วโลกจากมุมมองของสถาบันการเงินระดับในด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไอวีแอลได้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อแนะนำของ TCFD เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยอ่อนไหวเหล่านี้ครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต รายได้ และ EBITDA ของบริษัท

นอกจากนี้ ไอวีแอลได้ประยุกต์ใช้แผนที่ความเสี่ยงของทางระบายน้ำ (AQUEDUCT water risk atlas) ตามที่ TCFD แนะนำในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในอนาคต เพื่อระบุพื้นที่ที่อาจเผชิญความเสี่ยงสูงสุดด้านอุปสงค์และอุปทานน้ำในอนาคต ซึ่งผลจากการศึกษาเหล่านี้ถูกนำมาผนวกเข้ากับมาตรการการปรับตัวในระยะยาวต่างๆ ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลรองรับและส่งผลดีต่อความยั่งยืนของไอวีแอล อีกทั้ง การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสจะทำให้สถาบันการเงิน กองทุนด้าน ESG และนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของไอวีแอลได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการติดสินใจลงทุน

ดร. ดีพัก พาริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ไอวีแอลเป็น บริษัทเคมีภัณฑ์รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเป็น TCFD Support จากองค์กรชั้นนำที่ขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ช่วยพัฒนาการประเมินธุรกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการลงทุนที่ยั่งยืน และส่งผลให้เศรษฐกิจมีความต้านทานและเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งคำแนะนำของ TCFD ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอบรับทั่วโลกสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และเป็นอีกก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืนระดับโลกของไอวีแอล”