3BB จัดแคมเปญ “ทำดีด้วยหัวใจให้แม่” 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน 3BBทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรม “3BB ทำดีด้วยหัวใจให้แม่” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบความรักความห่วงใยแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

 • มอบเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลตากสินเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันและติดตั้งพัดลมบริเวณอาคารโรงอาหารและหอประชุมโรงเรียน บ้านเขาช่องลม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 • บริจาคชุดทำความสะอาดห้องน้ำและร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด วัดสว่างวนาราม อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 • มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 • จัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • ปรับภูมิทัศน์และร่วมทำความสะอาดถนนและปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองแม่รำพัน อ.เมือง จ.สุโขทัย
 • ปรับปรุงห้องสมุดซื้อหนังสือและของเล่นส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 • เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • จัดกิจกรรมนันทนาการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุมูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • จัดกิจกรรมปลูกป่าและซ่อมฝายมีชีวิตชุมชนบ้านคลองดิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 • จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปู บริเวณป่าชายเลนหัวเขาอ.สิงหนคร จ.สงขลา
 • มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา