องค์กรรักษ์โลก…กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ให้แก่ กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรู ได้ร่วมใจกันดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งในปี 2562 ได้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)” และผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รวมกว่า 450,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มทรู และนำไปสู่การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

(1) การติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐาน แล้วเสร็จ 455 แห่ง
(2) การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(3) การพัฒนา นวัตกรรมต่างๆ เช่น True Virtual World หรือ True VWORLD แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางได้
(4) รณรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบันทึกการปลูก แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และช่วยคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บจากการปลูกต้นไม้ โดยได้มีการปลูกและแชร์แล้วกว่า
4 ล้านต้น

กลุ่มทรู มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ 10% เมื่อเทียบกับปี 2559 และเป้าหมายระยะยาวที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573