กสิกรไทยร่วมกับ กบข. และบลจ. กสิกรไทย ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ และสัญญาบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ย THOR เป็นครั้งแรกในประเทศ

กสิกรไทยประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้อ้างอิงระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย นับเป็นการออกหุ้นกู้และการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกของประเทศ

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกันยายน 2563 ธนาคารกสิกรไทยได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075% และโดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญของผู้ร่วมตลาดระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศทั้ง กบข. บลจ. กสิกรไทย และ ThaiBMA ในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในธุรกรรมที่อ้างอิง THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นับเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิง THOR เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ THOR ยังถือเป็นหนึ่งใน Milestone ที่สำคัญของธนาคาร ในการให้ความร่วมมือกับ ธปท. เพื่อร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR และ THBFIX ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2564

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (THOR OIS) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ THOR และเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR กับลูกค้าเป็นรายแรกของประเทศในช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน  ทั้งนี้ ธนาคารได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคทั้งในเรื่องของข้อแนะนำในการกำหนดทางการตลาด Market Convention และวิธีการวัดมูลค่าของหุ้นกู้ดังกล่าวจากทั้ง ThaiBMA และ ธปท. เป็นอย่างดี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของตลาดเมื่อ ธปท. จะได้เริ่มการออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในปี 2564   ทั้งนี้ธุรกรรมหุ้นกู้ THOR และ THOR OIS โดยธนาคารกสิกรไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดและผู้ลงทุนในความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในการให้บริการการระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดเงินและตลาดทุน

นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Cornerstone ของตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ที่อ้างอิง THOR โดยเริ่มต้นจากธุรกรรมระยะสั้นและจะได้มีการพัฒนาตราธุรกรรมระยะยาวต่อไป  ทั้งนี้ กบข.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของ ธปท. และเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนา THOR ให้มีตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะสามารถสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญารวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จดการ บลจ. กสิกรไทย กล่าวว่า บลจ. กสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมตลาดทั้งในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อร่วมพัฒนาสภาพคล่องให้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ต่อไป