เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่มีการรายงานข่าวกรณีการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนดนั้นคาเฟ่ อเมซอน ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

คาเฟ่อเมซอน ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มเนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนด คาเฟ่อเมซอนจึงได้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยได้มีการดำเนินการยื่นเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดการดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะนิติศาสตร์ฯ กำหนด

ปัจจุบันคาเฟ่อเมซอน ยังมิได้รับทราบผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากคณะนิติศาสตร์แต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าลูกจ้างของผู้ให้บริการรายเดิมที่เป็นผู้พิการจะได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ให้บริการรายเดิมอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาคาเฟ่อเมซอนได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และขอถอนตัวจากการดำเนินการที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ คาเฟ่อเมซอน ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมและทั่วถึงโดยที่ผ่านมาได้พัฒนารูปแบบร้านคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) ซึ่งเป็นรูปแบบร้านคาเฟ่อเมซอนที่มีการจ้างงานผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 9 สาขา และเป็นร้านที่ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยิน 7 สาขา ให้บริการโดยผู้สูงวัย1 สาขา และให้บริการโดยทหารผ่านศึก1 สาขาซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของคาเฟ่อเมซอนที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายบริหารธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)