ทันโลกดิจิทัล…มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และกลุ่มทรู เติมความพร้อมครูยุคใหม่ จัดอบรมออนไลน์ผ่านห้องเรียนดิจิทัล – True VROOM

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และกลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (จากจอ-กลาง) จัดอบรมหลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี” ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริง True VROOM จาก True Virtual World เพิ่มทักษะดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กว่า 5,000 คน จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในการดูแลของกลุ่มทรูกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมบทบาท “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในฐานะโค้ชที่คอยดูแลและติดตามการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนา “ครูผู้สอน” ให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก บนฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ตระหนักถึงความสำคัญของ “การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)” และส่งเสริมให้ “เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)” ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 โดยกลุ่มทรู ได้ร่วมกับสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาหลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี” ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 โมดูล ได้แก่ 1.ปฐมนิเทศ และปฐมบทการเรียนรู้ยุค 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้  2.เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการศึกษาไทย 3.การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี และ 4.เทคนิคประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อที่กำหนด รวมทั้งจัดอบรมออนไลน์ผ่าน True VROOM ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านฟีเจอร์ห้องสมุด (Library) ในแพลตฟอร์ม VLEARN จาก True Virtual World อีกด้วย