เตรียมเปิดจอง “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” บางพลี ราคาเริ่มต้น 1.82 ล้านบาท

กรมธนารักษ์เดินหน้าเปิดจองสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” ราคาเริ่มต้นห้องละ 1.82 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2563

รู้จักโครงการ

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จำนวน 921 ยูนิต เป็นอาคารสูง 8 ชั้น อยู่บนที่พิ้น Senior Complex เป็นที่พักอาศัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณอายุที่มีรายได้ปานกลาง

มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพที่ดีสำหรับที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) และพื้นที่ Nursing Home Zone ในอนาคต

เนื่องจากโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ มีแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น คุ้นเคยเหมือนอยู่ “บ้าน” เพื่อผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและไม่กังวล ดังนั้นจึงออกแบบอาคารสูงเพียง 2-3 ชั้น ดังนั้น การออกแบบอาคารของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Home) จึงออกแบบให้อาคารมีการลดหลั่นความสูงเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกัน

ทางกรมธนารักษ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ

ราคาเริ่มต้น 1.82 ล้าน

กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดจองสิทธิโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยสามารถจองได้ 2 ช่องทางคือ

1. จองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สมุทรปราการ samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล med.mahidol.ac.th และ ธพส www.dad.co.th

2. จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ได้แก่

  • กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. (เฉพาะวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. เท่านั้น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารผ่านระบบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง

2. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดโครงการฯ ผู้สูงอายุ หรือบุตรหลานที่สนใจรายละเอียดโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2142-2276, 0-2142-2283