กรุงเทพประกันชีวิตเผยเบี้ยประกันรับปีแรกไตรมาสที่ 3/2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 54

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 3/2563 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 3,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากไตรมาส 3 ปี 2562 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายช่องทางธนาคารจากแคมเปญพิเศษร่วมกับธนาคาร ในขณะที่ยอดขายสินค้าคุ้มครองเครดิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 47 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขาย บริษัทมียังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่องทางการตลาดตรง ในภาพรวมเบี้ยประกันรวมของไตรมาสที่ 3/2563 มีจำนวน 9,803 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 เป็นผลของการลดลงของเบี้ยประกันรับปีแรกในช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่น”

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 จำนวน 342,845 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 3 โดย สินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 94 ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 583 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59 จากกำไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากลดลงของกำไรจากการขายเงินลงทุน  ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR)  ณ ไตรมาส 3/2563 ที่ระดับร้อยละ 263 จากผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ปรับตัวตามภาวะของตลาด

ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยเฉพาะในช่องทางธนาคาร ที่บริษัทได้ร่วมกับธนาคารเปิดตัวแบบประกันและแผนการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย “เลือกประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้” พร้อมได้นำ นาย ณภัทร เสียงสมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรุงเทพประกันชีวิต มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบบประกันเกนเฟิสต์ (Gain 1st)  ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและธนาคาร  ในส่วนของช่องตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้ทำการเปิดตัวแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่แบบมีเงินปันผล บริษัทพัฒนาระบบเพื่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทยังคงสามารถปฎิบัติงานได้แม้จะได้รับผลกระทบของ COVID-19  และได้มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม