RISC by MQDC เสริมทัพนักวิจัย สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาคารระดับโลก ผลักดันมาตรฐานการออกแบบระดับสากล WELL Building Standard แห่งแรกของอสังหาฯไทย

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RISC by MQDC) เสริมทัพนักวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นายวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส และเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวและด้านสุขภาวะในอาคารโดยได้รับการรับรอง LEED AP BD+C และ WELL AP จากสถาบัน USGBC (U.S. Green Building Council) และ IWBI (International WELL Building Institute) ตามลำดับ โดยทำหน้าที่หลักในการ ผลักดันมาตรฐานการออกแบบระดับสากล WELL Building Standard สู่การยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย และเป็นผู้ริเริ่มทำอาคารภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เปิดเผยว่า ในนาม RISC by เราเน้นสนับสนุนให้ทีมนักวิจัยของเรามีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ Well-being ได้อย่างครบด้าน โดยครั้งนี้เราได้ส่งเสริมนักวิจัยของ RISC ให้เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาคารระดับโลก ผลักดันมาตรฐานการออกแบบระดับสากล WELL Building Standard ของ International WELL Building Institute (IWBI) สถาบันที่กำหนดมาตรฐานอาคารที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้อาศัยภายในอาคารอีกด้วย ทั้งในแง่ของการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสุขภาวะที่ดีในสิ่งแวดล้อม โดยได้มุ่งมั่นผลักดันมาตรฐานการออกแบบระดับสากล WELL Building Standard สู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริง สอดคล้องตามพันธกิจหลักของ MQDC คือ ‘For All Well-Being’ หรือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลกและมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวให้เป็นที่เข้าใจในวงกว้างของประเทศไทย ด้วยการนำมาตรฐานการออกแบบระดับสากล WELL Building Standard มาปรับใช้ได้จริงกับการพัฒนาโครงการ ทำให้ RISC กลายเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มทำอาคาร WELL Building Standard ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

การผลักดันมาตรฐาน WELL Building Standard สู่การพัฒนาโครงการจริงแห่งแรก คือ พื้นที่สำนักงาน RISC by MQDC บริเวณชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ พื้นที่ขนาด 990 ตารางเมตร ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน WELL Building Standard แห่งแรกของไทย และ WELL Certification ระดับ “Gold” ประเภทอาคาร New and Existing Interiors โดย the International WELL Building Institue (IWBI) อีกด้วย

นายวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับ LEED AP BD+C และ WELL AP ด้านมาตรฐานอาคารต่างๆ และในปี 2019 ยังได้รับรางวัล IWBI Leadership Awards จาก International WELL Building Institute (IWBI)  กล่าวว่า การผลักดันมาตรฐานการออกแบบ WELL Building Standard ให้เกิดขึ้นจริงและมีการนำไปใช้ในโครงการของภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย ภายใต้มาตรฐานทั้ง 7 ด้านของ WELL ซึ่งประกอบด้วย อากาศ (Air) น้ำ (Water) แสงสว่าง (Light) โภชนาการ (Nourishment) ฟิตเนส (Fitness) สภาวะอยู่สบาย (Comfort) จิตใจ (Mind) ซึ่งได้เริ่มผลักดันมาตรฐานดังกล่าวแล้วที่ RISC by MQDC บริเวณชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ และเตรียมดำเนินการต่อในอีกหลายโครงการของ MQDC ซึ่งมาตรฐาน WELL Building Standard มีความสอดคล้องภายใต้คำมั่นสัญญาของ MQDC คือ การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก หรือ ‘For All Well-Being’  ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง