สุดปลื้ม! “เทสโก้ โลตัส” บรรลุเป้าความยั่งยืนปี 2020 นำค้าปลีกไทยสู่การบริโภคที่ยั่งยืน


แม้ในปีนี้อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเจอศึกใหญ่จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจท้าทายขึ้นไปอีก แต่ “เทสโก้ โลตัส” ก็ยังสามารถเดินหน้าตามแผนงานด้านความยั่งยืนที่วางไว้ เพื่อสร้างการเติบโตและสนับสนุนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เทสโก้ โลตัส ได้กำหนดแผนความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ 4 ด้านหลัก ได้แก่ People (เพื่อนพนักงาน) Products (สินค้า) Places (ชุมชน) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ซึ่งจะมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เป็นที่น่ายินดีสำหรับวงการค้าปลีกในไทย เทสโก้ โลตัส ได้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานยั่งยืนสำหรับปี 2020 ที่สร้างประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน พร้อมยังมุ่งมั่นนำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิต และบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยโครงการที่โดดเด่น เช่น สินค้าอาหารที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และลดขยะอาหาร ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG)

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า

“เทสโก้ โลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำ ตระหนักถึงบทบาทของเราในการส่งเสริมความยังยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) โดยมีความคืบหน้าที่ดีในการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว สำหรับในปี 2020 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ได้สร้างความท้าทายในหลายมิติ แต่เทสโก้ โลตัส ยังคงบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้สำหรับปีนี้”

ผลการดำเนินงานทั้ง 4 ด้านในปี 2020 มีดังนี้

เพื่อนพนักงาน (People)

 • เทสโก้ โลตัส ยังคงเดินหน้าจ้างงานในโครงการ “60 ยังแจ๋ว” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และมอบสังคมที่ดีให้คนวัยเกษียณ เรียกว่าเป็นห้างค้าปลีกห้างแรกที่จ้างงานผู้เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก

 

 • ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงาน (Diversity & Inclusion) โดยมอบโอกาสในการจ้างงาน และความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกันให้พนักงานทุกคน พร้อมเดินหน้าอบรมพนักงานให้เปิดรับความคิดและลักษณะที่แตกต่าง
 • เทสโก้ โลตัส ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employer Thailand 2020) 4 ปีติดต่อกัน

สินค้า (Products)

 • การจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรครบ 1,000 ราย จากในทุกภูมิภาค พร้อมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง

 • การจัดหาสินค้าจากแหล่งที่ยั่งยืน (Sustainable Sourcing) เป็นห้างค้าปลีกรายแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) รับประกันปาล์มมาจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
 • สวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) เพิ่มปริมาณไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรง (cage-freeeggs โดยในปี 2020 ได้เปลี่ยนไข่ไก่แบรนด์เทสโก้ แพ็ค 10 ฟองทั้งหมด เป็นไข่ไก่ cage-free และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีจนบรรลุเป้าหมายที่จะจำหน่ายไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรงทั้งหมดภายในปี 2028

 • ขยะอาหาร (Food waste) เป็นห้างค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่วัด และเปิดเผยข้อมูลขยะอาหารในธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2020 สามารถลดปริมาณขยะอาหารลงจากปีก่อน และมีความคืบหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายการลดขยะอาหารลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 นอกจากนี้ได้ขยายการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน” ไปสู่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

 • บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ยกเลิกการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ 1 มกราคม 2020

ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งหมดในทุกสาขา

บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เทสโก้ที่ผลิตขึ้นในปี 2020 ยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิล ก้าวสู่เป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์ของห้างทั้งหมดต้องสามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2025

สร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed loop packaging system) เพื่อลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แบบ Circular Economy ผ่านโครงการต่างๆ

 • ถุงคืนชีพ ถุงพลาสติกสำหรับใช้ซ้ำ รับเปลี่ยนคืนเมื่อชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถุงที่ชำรุดแล้วนำกลับมารีไซเคิลเป็นถุงใบใหม่
 • ตู้รับคืนขวดพลาสติก ติดตั้งใน 15 สาขา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2020 สามารถเก็บขวดพลาสติกจำนวนเกือบ 800,000 ใบกลับเข้าระบบ

 • โครงการถังวนถุง รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด นำกลับมารีไซเคิล มีจุดรับ 40 จุด
 • จุดรับกล่องและลังกระดาษใช้แล้ว ติดตั้งที่สาขาขนาดใหญ่ทุกแห่ง เพื่อนำกระดาษ กลับเข้าระบบเพื่อนำมารีไซเคิล
 • สุขภาพและโภชนาการ (Health and diets)

พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่ดีต่อสุขภาพ ที่ได้รับตราเครื่องหมาย Healthier Choice มีฉลากผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลโภชนาการอาหารชัดเจน ไขมันต่ำ โปรตีนสูง พร้อมพัฒนากลุ่มอาหารเจพร้อมทานปลอดผงชูรส

จัดกิจกรรมตรวจเบาหวานด้วยตนเองฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมประชาชนที่ได้รับบริการเพื่อป้องกันตนเองจากโรคร้ายแล้วกว่า 30,000 คน

ชุมชน (Places)

 • บริจาคอาหารครบ 1 ล้านมื้อ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และช่วยให้เยาวชนไทยได้รับโภชนาการที่ดี

สิ่งแวดล้อม (Planet)

 • เป็นห้างค้าปลีกที่ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด ด้วยการติดตั้งโซลาเซลล์ (Solar PV Rooftop) บนหลังคาไฮเปอร์มาร์เก็ต 47 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 6 แห่ง มีขนาดติดตั้งรวม 40 เมกะวัตต์
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18% เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2015/16 มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60% ในปี 2025

 

จะเห็นได้ว่าแผนความยั่งยืนของเทสโก้ โลตัส มีความใส่ใจดูแลครอบคลุมครบทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นโยบายต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ดีต่อโลก และดีต่อทุกๆ คน เรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก ที่เทสโก้ โลตัสสามารถบรรลุเป้าหมายแผนความยั่งยืนทั้งหมดได้ในปี 2020 ยิ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าจริงๆ