ทรู 5G พร้อมร่วมขับเคลื่อนวงการ “หุ่นยนต์เพี่ออุตสาหกรรม” แบ่งปันวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาออนไลน์ “5 New S-Curve Season 2”

กลุ่มทรูร่วมแบ่งปันมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยนายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์“5 New S-Curve Season 2” EP.3 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์กร อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนายธวัชชัย ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและระบบนิเวศดิจิทัล อาทิ Cloud, AI รวมทั้งโซลูชันต่างๆ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ Smart Living โดยกลุ่มทรูมีความพร้อมทั้งเครือข่าย 5G และดิจิทัลแพลตฟอร์ม อีกทั้งได้พัฒนาหุ่นยนต์มานานกว่า 4 ปีแล้ว พร้อมกับมีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ ตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง นำหุ่นยนต์ไปสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา โดยในปีหน้าจะขยายไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมและนักเรียนอาชีวะด้วย  สำหรับการนำหุ่นยนต์มาใช้ในภาคบริการจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหุ่นยนต์มีระบบ AI, Cloud ประกอบกับการมีโมเดลการเช่าใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดอุปสรรคด้านการลงทุนของผู้ประกอบการได้อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ รวมทั้งผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน System Integration ที่จะช่วยเติมเต็มให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เติบโตยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดโดยกลุ่มบางกอกโพสต์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) TCEB