แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ “ยกระดับนวัตกรรมการศึกษาด้านโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซไทย”

แฟลช เอ็กซ์เพรส และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ” มุ่งยกระดับนวัตกรรมการศึกษาไทย สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รองรับตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช กล่าวว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทย และผู้ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์แก่สังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงได้ริเริ่ม “โครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ”  ซึ่งนำร่องโครงการดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยแรก โดยแฟลชเล็งเห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับการที่ แฟลช เอ็กซ์เพรส มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ทั้งด้านไอทีและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมากกว่า 100 คน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่มีมาช่วยพัฒนา และถ่ายทอดผ่านหลักสูตรทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยได้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนองค์ความรู้ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ และด้านอีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงองค์ความรู้ในด้านบริหาร และจัดการเรื่องซัพพลายเชน  เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงในภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทางด้าน รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงการร่วมมือในโครงการนี้ว่า  ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชน อย่างแฟลช เอ็กซ์เพรส เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนความรู้ และความเชี่ยวชาญที่ภาคเอกชนมีเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ รวมถึงต่อยอดไปยังหลักสูตรอื่นๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการนี้ยังมีส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างเวทีแห่งการสร้างสรรค์ด้านวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

“โครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ”  นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่าง แฟลช เอ็กซ์เพรส และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อยกระดับนวัตกรรมการศึกษาด้านโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยในระยะยาว ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังจะมีแผนเข้าทำโครงการดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564

ทั้งนี้ มฟล. ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และโซ่อุปทาน สร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ เพื่อเชื่อมโลกตลอดโซ่อุปทาน สำหรับก้าวสู่การทำงานด้านการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม ที่มีแผนกคลังสินค้า แผนกโลจิสติกส์ โดยแผนกงานที่สามารถทำได้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการคลังสินค้า การนำเข้า-ส่งออก ระบบการขนส่งทารถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน เอกสารใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจนด้านระเบียบการด้านศุลกากร  โดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้าน  โลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การค้า การลงทุน รวมถึงโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักตลอดหลักสูตร   และเพิ่มเติมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์