“YOUเทิร์น” แพล็ตฟอร์มใหม่ของ GC ตอบโจทย์เทคแคร์โลกสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

การปฏิบัติการครั้งสำคัญที่คนไทยตื่นตัว และ ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่นำไปสู่ความยั่งยืน ในแนวทางต่างๆ โดยเฉพาะการนำขยะพลาสติกที่ยังมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันการป้องกันขยะพลาสติกหลุดออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากขยะพลาสติกนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่นเดียวกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  ที่มุ่งเน้นการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาสร้างดุลยภาพการพัฒนาระหว่างด้านเทคโนโลยีกับด้านชีวภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. Smart Operating การยกระดับการบริหารและดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิด 5Rs  เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ทั้ง การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)  การรีไซเคิล (Recycle) หรือกระบวนการมอบชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง รวมถึงการอัพไซคลิง (Upcycle) ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านขบวนการทางด้านนวัตกรรม และการออกแบบ ยังรวมไปถึงการปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Refuse) และ การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Renewable) เข้ามาบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด โดยการนำเข้าไปใช้ใหม่
2. Responsible Caring โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง GC ได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมไปถึงการเลือกหรือลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ควรได้รับการรับรอง Carbon Footprint เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสังคม
3. Loop Connecting (Ecosystem) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน GC ได้สร้างแนวร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางความคิดต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกันทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างบุคคลากรที่มีความเชื่อคล้าย ๆ กัน และขยายผลออกไปสู่วงกว้าง เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวงจรนิเวศไม่จบสิ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) เพื่อร่วมมือกับลูกค้าทั้งทางด้านการออกแบบ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ ตลอดจนเสริมสร้างมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติกให้มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรต่อโลก เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคผ่านโครงการและนิทรรศการต่าง ๆ
ล่าสุด GC เปิดตัว “โครงการ YOUเทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” ที่มีการนำแนวคิดการบริหารจัดการขยะครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของ GC ที่สนับสนุนกระบวนการ Loop Connecting ที่กล่าวไปข้างต้น จากเครื่องต้นแบบที่ใช้กันภายในบริษัทฯ ซึ่งมีพนักงาน GC ให้ความสนใจและนำขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วมาร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 ขวด ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน จึงได้มีการต่อยอดไอเดียสู่รถ YOUเทิร์น ซึ่งกลายเป็นระบบขนส่งที่สำคัญของโครงการ ช่วยตอบโจทย์ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งขวดพลาสติกใช้แล้วไปยังคลังเก็บหรือโรงงานรีไซเคิล ก่อนนำส่งให้พันธมิตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิง และผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยเริ่มตั้งเเต่การบริหารจัดการขยะพลาสติกผ่านจุดรับขยะ (Drop Point) จุดรับขยะระบบดิจิตอลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ (Digital Drop Point) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Mobile Application เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิตอล YOUเทิร์น ในอนาคต นอกจากนี้ GC กำลังดำเนินการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade มีความปลอดภัยเมื่อนำมาใช้บรรจุ หรือสัมผัสกับอาหาร ไม่ทิ้งสารตกค้างเมื่อสัมผัสกับอาหารแห่งแรกในประเทศไทย (ENVICCO) เพื่อตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืนของ GC
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า “GC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในครั้งนี้ GC ได้สร้าง “YOUเทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ และยังเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดขยายผลสู่วงกว้างได้อย่างไม่สิ้นสุด”
นอกจากนี้ GC ยังคงเฟ้นหาพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า เจ้าของธุรกิจ (Brand Owner) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Designer) เป็นต้น เพื่อต่อยอดความร่วมมือ และขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านแพลตฟอร์มนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล์ : youturn@pttgcgroup.com
#GCCircularLiving  #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก