กรุงไทยฟรีค่าธรรมเนียม Krungthai e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 65

กรุงไทยขานรับนโยบายภาครัฐ หนุนใช้ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งลดอัตราภาษีเหลือ 2% เปิดฟรีค่าธรรมเนียมบริการ  Krungthai eWithholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 65

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ หรือ eWithholding Tax โดยลดอัตราภาษีหัก ณ ที่มีอัตรา 5และ 3เหลือ 2สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ eWithholding Tax ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565  โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายจากการลงทุน และการใช้บริการระบบ eWithholding Tax หรือระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (eTax Invoice & eReceiptมาหักเป็นรายจ่ายได้ เท่า ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2563   31 ธันวาคม 2565 นั้น

ธนาคารกรุงไทย พร้อมดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ เปิดให้บริการ Krungthai eWithholding Tax Plus ซึ่งเป็นบริการใหม่ของธนาคารภายใต้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร โดยเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร  โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องออกและจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไปยังคู่ค้า พร้อมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ  ด้วยระบบข้อความแจ้งเตือนยืนยันการหักเงินและการนำส่งข้อมูล อีกทั้งยังสามารถเรียกดูรายงานการนำส่งข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ผ่านช่องทาง Krungthai Corporate online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการ Krungthai eWithholding Tax Plus ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง 31 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการ ได้ที่ตัวแทนธนาคารผู้ดูแลลูกค้า หรือติดต่อผ่านทางช่องทางธุรกิจ Krungthai Corporate Call Center 021119999 อีเมล cash.management@krungthai.com