ทรู ดิจิทัล พาร์ค จับมือพันธมิตร รุกต่อยอดบริการ TDPK One Stop Service for Startups ขยายบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับการปกป้องสิทธินวัตกรรมของสตาร์ทอัพ

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เดินหน้าต่อยอด บริการ TDPK One Stop Service for Startups ศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ขยายความร่วมมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ทรู อินคิวบ์ ผู้นำโครงการบ่มเพาะและการลงทุนสตาร์ทอัพ เพิ่มบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้สตาร์ทอัพให้ความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธิในนวัตกรรมสินค้าและบริการที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและคู่แข่งทางธุรกิจไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยสตาร์ทอัพสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ อาทิ การขอสมาร์ทวีซ่า บัญชีและกฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การหาพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาทีมงานหรือบุคลากรสายเทค บริการคลาวด์ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และองค์กรเอกชน  ทำให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ สตาร์ทอัพสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับคำปรึกษาได้ที่ www.truedigitalpark.com/onestopservice