RISC by MQDC ร่วมกับ ก.วิทย์ฯ และ NIA บรรยายพิเศษ ชูงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในงาน Innovation Thailand Forum 2021

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ได้รับเชิญร่วมบรรยายพิเศษ “การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย Innovation Thailand Forum 2021” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA ในหัวข้อ “วิกฤตมลพิษ…ไม่ได้หายไป รีบแก้ก่อนที่จะสายเกิน” โดยกล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปีที่ผ่านมา เช่น ภาวะโลกร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ตลอดจนปัญหาการจัดการขยะและขยะติดเชื้อ ซึ่งสามารถร่วมกันช่วยแก้ไขได้ด้วยแนวคิด 3R หรือ การลดการใช้ (Reduce)  การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ได้เข้ามามีบทบาทด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว และ “ฟ้าใส 2 ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้

การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย Innovation Thailand Forum 2021 มีขึ้นเพื่อนำเสนอนโยบายนวัตกรรมไทยภายใต้ในหัวข้อหลัก “นวัตกรรมไทยสู้วิกฤต (Innovation Thailand in Times of Crisis)” เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนานโยบายด้านนวัตกรรมให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงและยุคสมัย ที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมไทย รวมถึงการออกแบบมาตรการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป