VGI ร่วมกับ Root the Future ผุด โปรเจกต์ “Climate Clock” ปลุกจิตสำนึกคนไทยลดการสร้างมลพิษแก่โลก

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือวีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมกับRoot the Future องค์กรสนับสนุนการดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ร่วมสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านโปรเจกต์ “Climate Clock” โดยสื่อสารสร้างการตระหนักรู้ผ่านสื่อจอดิจิทัลบนสถานีและจอในรถไฟฟ้าบีทีเอสของวีจีไอ

จากข้อมูลของ Climateclock.world กล่าวว่า หากเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ลดการสร้างมลพิษแก่โลก (Zero Emission) ในเวลา 6 ปี โลกจะได้รับผลกระทบอย่างยากที่จะแก้ไข ซึ่ง ณ ปัจจุบัน Climate Clock World ได้เริ่มการนับถอยหลังแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น นิวยอร์ค เบอร์ลิน ปารีส เพื่อกระตุ้นให้โลกเห็นความสำคัญของสิ่งนี้

วีจีไอ ในฐานะผู้นำธุรกิจสื่อโฆษณาชั้นนำระดับประเทศ เราเล็งเห็นการใช้พื้นที่สื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในวงกว้าง จึงร่วมกับ Root the Future นำเสนอคอนเทนต์ปลุกจิตสำนึกผ่านสื่อของ VGI เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมและประชาชนให้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อลดมลพิษได้ง่ายๆ จากการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหันมาใช้ภาชนะวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ซ้ำได้ทดแทนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด การรับประทานอาหารแบบ Plant-Based Food หรือ อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วัตถุดิบจากพืชที่ให้โปรตีนสูงทดแทนผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนื่องจากกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ก่อให้เกิดมลพิษที่สูงกว่า เป็นต้น

คุณเองก็ช่วยโลกได้เพียงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป