ไปรษณีย์ไทยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร Executive Committee ขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานด้านดิจิทัล และโครงการสำคัญ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ Executive Committee : ExComm โดยมี ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินแผนงาน/โครงการสำคัญของไปรษณีย์ไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ Executive Committee : ExComm ประกอบด้วย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และกรรมการ ปณท ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร สายงานธุรกิจองค์กร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล และสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินแผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วนขององค์กรในด้าน New S-Curve ด้าน Digital Transformation และการบริหารจัดการ อนุมัติการจัดทำและดำเนินการตามแผนงานการดำเนินโครงการหรือการปรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยให้มีอำนาจผูกพันงบประมาณในการดำเนินงานหรือโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง มีอำนาจในการเรียกบุคคลภายในหรือพิจารณาบุคคลภายนอกเข้าร่วมดำเนินงานพร้อมกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและประเมินผล รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป