“โนวาร์ตีส” เพิ่มสิทธิ์ให้ “คุณพ่อ” ลาคลอดได้ 98 วัน โดยยังได้ค่าตอบแทน

Photo : Shutterstock
บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศเพิ่มนโยบายให้สิทธิ์การลาเพื่อดูแลบุตร (Parental Leave) แก่พนักงานชายที่มีบุตรแรกเกิดได้ 98 วัน โดยยังได้รับค่าตอบแทน เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญของการบริหารบุคลากรด้วยความเท่าเทียมกัน และเห็นคุณค่าของความหลากหลายในองค์กร (Diversity & Inclusion)

นโยบายที่ประกาศล่าสุดนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้แก่พนักงานชายในการใช้สิทธิ์ลาคลอดเพื่อดูแลภรรยา และบุตรแรกคลอดแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มคู่ชีวิตที่ไม่ได้สมรสตามกฎหมาย และเพศทางเลือก หรือผู้ที่รับอุปการะบุตรที่ต้องได้รับการดูแลอีกด้วย

ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวนี้ต่อยอดมาจากการปรับตัวขององค์กรในการบริหารบุคคลให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ที่มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมศักยภาพและต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

มธุกร ศัลยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายประจำประเทศไทยในส่วนการบริหารงานบุคคล และองค์กร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า

“เรามีความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้ประกาศนโยบายใหม่นี้ให้แก่บุคลากรในองค์กรของเรา ซึ่งยังถือเป็นองค์กรแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้มอบสวัสดิการในลักษณะนี้ให้แก่พนักงานชาย นับจากเริ่มประกาศนโยบายนี้มา เรามีพนักงานชายจำนวนหนึ่งแล้วที่ได้ใช้สิทธิ์นี้ ทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงาน และครอบครัวของพนักงานอีกด้วย

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นเสมอมาในการให้ความสำคัญในการบริหารบุคลากรให้เท่าเทียม และเคารพในความแตกต่างของแต่ละคนนั้นเป็นที่ยอมรับ เราเชื่อมั่นว่าการส่งเสริม และเข้าใจถึงสภาพวัฒนธรรม และสังคมโลกในปัจจุบันจะช่วยสร้างศักยภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรของเราได้เป็นอย่างดี”