DITP สร้างความมั่นใจส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูปไทยปลอดโควิด – 19 ออกมาตรการคุมเข้มทุกขั้นตอน ภาคเอกชนขานรับพร้อมให้ความร่วมมือ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เร่งสร้างความมั่นใจส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูปไทยปลอดเชื้อโควิด – 19  ออกมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด – 19   สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก  พร้อมเดินหน้า “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety)  ด้านสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยขานรับให้ความร่วมมือ เผยทิศทางส่งออกทูน่าไทยในปีนี้ยังคงเติบโตได้  ด้วยจุดแข็งความพร้อมทักษะฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีการผลิตที่ครบวงจรได้มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองแต่ละตลาดได้ วางเป้าหมายส่งออกในปีนี้ไว้ที่ 73,838.33 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ทิศทางการส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูปในปี 2564 นี้ คาดว่ายังคงเติบโตได้ โดยวางเป้าหมายการส่งออกอยู่ที่ 73,838.33 ล้านบาท  ซึ่งประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งและมีความพร้อมด้านทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ครบวงจรได้มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เปรียบด้านของทำเลที่ตั้งในการรับซื้อปลาทูน่าจากทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิต ไปจนถึงช่องทางการกระจายสินค้าในตลาดสำคัญ

“แม้ว่าประเทศไทยยังมีจุดแข็งและได้เปรียบในแง่ของการส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูปจนเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก แต่เรายังคงต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงระบาดอย่างหนัก จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้บูรณาการกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับกระบวนการผลิต ด้วยการออกมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ รวมถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่กับกลยุทธ์ในการส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูป โดยเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมขยายฐานการผลิตไปยังตลาดหลักเพื่อประโยชน์ทางด้าน ต้นทุนทางภาษีและโลจิสติกส์ รวมถึงลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาด รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปทูน่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”นายสมเด็จ กล่าว

สำหรับมาตรการดังกล่าว ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ และSupplier ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งวัตถุดิบจากเรือ หรือท่าเรือ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

เพิ่มความเข้มข้นในการลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ Ingredient และภาชนะบรรจุ

  • โรงงานผู้ผลิตต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่เข้มงวด ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในการรับวัตถุดิบจากเรือ ท่าเรือ การจัดเก็บในห้องเย็น การแปรรูป การบรรจุ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในตู้คอนเทนเนอร์
  • การควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ตั้งแต่สถานที่และอาคารผลิต
  • การเคร่งครัดในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในอาคารผลิต เครื่องจักร พื้น ผนัง รวมทั้งพื้นที่ผิวจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมกัน
  • มีมาตรการคัดกรองบุคลากร ก่อนเข้าสถานที่ทำงาน ตลอดจนรอบรมพนักงานให้มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พร้อมกันนี้ ได้เดินหน้า “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ รวมถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก และเป็นการตอกย้ำว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหาร และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว การขนส่ง มีระบบป้องกันตนเองของพนักงานในโรงงาน การบรรจุ และการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ในฐานะภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการ โดยขอความร่วมมือสมาชิกในสมาคม ฯ ให้เข้มงวดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด  โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้มีการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน Supply chain อย่างต่อเนื่อง

ส่วนภาพรวมการส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูปในเดือน ม.ค. 64 มีการส่งออกทั้งสิ้น 41,447 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,919.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37

ขณะเดียวกันประเทศที่เป็นตลาดหลักและมีการนำเข้าทูน่ากระป๋องและแปรรูปจากไทยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อียิปต์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ แคนาดา รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.45  ส่วนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ อาร์เจนตินา (ร้อยละ 268.39) มาเลเซีย (ร้อยละ 106.41) อียิปต์ (ร้อยละ 83.92) เลบานอน (ร้อยละ 70.92) อิสราเอล (ร้อยละ 67.37)