วิกฤตเศรษฐกิจ สู่แนวคิดใหม่เพื่อองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 13:30 – 16:45 น.

บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอดการเสวนา

พลิกวิกฤตเศรษฐกิจ สู่แนวคิดใหม่ เพื่อองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

13:30 น.

การเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ทําให้องค์กรธุรกิจ ต้องปรับองค์กรให้อยู่รอดในระยะสั้นและกําหนดกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อสร้างศักยภาพให้องค์กร ยืนหยัด (Business Resilience) ได้ในทุกวิกฤต

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้วิเคราะห์เทรนด์ระดับโลก ที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจ ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน และกําหนดกรอบการทํางานบนหลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ประจําปี พ.ศ.2564-2566 (Responsible Business Framework 2021-2023) เพื่อเป็นแนวทาง การทํางานเชิงรุกในประเด็นความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาวและจะนํามาพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในงานนี้ ได้แก่

แผนงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลง 50 เปอร์เซ็นต์จากการดําเนินงานภายใน 10 ปี การออกแบบ ซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่น ยืนหยัดรับมือกับทุกวิกฤตการณ์ การนําหลักการ สิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประเด็นความท้าทายในการจัดการกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปีหน้า เป็นต้น

เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน เพื่อเตรียมความพรัอมในการสร้างองค์กรและประชาคมธุรกิจที่มุ่งคํานึงถึงการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสังคม คุณภาพที่ยั่งยืน

คุณชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค

เปลี่ยน …. ก่อนสภาวะอากาศเปลี่ยน

13:50 น.

อุณหภูมิโลกของเราอุ่นขึ้นประมาณ 1.2 องศาเซลเซียส มาตั้งแต่ยุคก่อนอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็นประเด็นความท้าทายที่สําคัญในระดับโลก และส่งผลกระทบต่อประชาชน และองค์กรธุรกิจทุกระดับ ในหัวข้อเสวนานี้จะกล่าวถึงความคืบหน้าในด้านการจัดการ เรื่องพลังงาน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรวมถึงการพิจารณาข้อตกลง ปารีสในแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในฐานะของภาคเอกชน ดีแทคมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพการใช้พลังงานโดยปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบโครงข่ายสัญญาณ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์  ของการใช้พลังงานทั้งหมด โดยเริมศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานหมุนเวียนและ ่ พลังงานสะอาด และตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2574

ผู้ร่วมเสวนา

คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

คุณประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี ดีแทค

คุณคริสเตียน ฮอลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะอากาศ ของกลุ่มเทเลนอร์

ซัพพลายเชนยุคใหม่ ต้องยืนหยัด รับทุกวิกฤต

15:00 น.

หัวข้อเสวนานี้ จะกล่าวถึงวิกฤติการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อการบริหารซัพพลายเชน และทําให้ธุรกิจต้องปรับกระบวนการภายใน เพื่ อยกระดับซัพพลายเชนให้พร้อมเผชิญทุกวิกฤต และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต

ดีแทคให้ความสําคัญแก่การบริหารซัพพลายเชนเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นหัวใจสําคัญ ของการดําเนินธุรกิจที่มุ่งรักษาความได้เปรียบสําหรับการแข่งขันในตลาด โดยสร้าง มาตรฐานการปฎิบัติงานในระบบซัพพลายเชนเพื่ อช่วยลดความเสี่ยงในการดําเนิน กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆได้ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้ามีแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการ ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด และการลดภาวะความเสี่ยงที่จะตามมา

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย ดีแทค

คุณเจเรมี เพรพซิอุส รองประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและฮ่องกง Business for Social Responsibility (BSR)

จาก ข้อมูลส่วนบุคคล สู่ ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล

15:50 น.

ความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประเด็นที่มีความสําคัญมาก ขึ้นเรื่อยๆ ในยุคที่เราใช้ข้อมูลในการดําเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและสังคม และในปัจจุบันได้ถูกจัดให้เป็นพื้นฐานหลักของการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของ องค์กร ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นั้น ความสมบูรณ์ถูกต้องและการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล จะต้องถูกกําหนดลงในค่านิยมหลักขององค์กรในทุกๆขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับฐาน ข้อมูลลูกค้า

ในฐานะผู้นําด้านการให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ดีแทค มุ่งมั่นที่จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย มาตรการความปลอดภัยสูงสุด และมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ

ผู้ร่วมเสวนา

คุณมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร ดีแทค

คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ นักเขียน นักวิจัย นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)