เคพีไอ ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้า มอบเงินวงเงินพิเศษ แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานพลาสติกย่านกิ่งแก้ว

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการอย่างเต็มกำลัง เร่งเปิดช่องทางให้บริการรับแจ้งเคลมเป็นกรณีเร่งด่วน และพิจารณาวงเงินช่วยเหลือพิเศษ เพื่อเยียวยาลูกค้า เป็นค่าที่พักชั่วคราวและค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย อาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด ฝุ่นละอองและควันพิษ ซึ่งถือเป็นวงเงินช่วยเหลือที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยปกติ

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และมีผู้ที่จำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวจำนวนมาก กรุงไทยพานิชประกันภัยมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนต่อลูกค้า และเพื่อเยียวยาความเสียหายของอาคารบ้านเรือนหลังเหตุการณ์สงบ จึงได้ออกมาตรการพิเศษในการเพิ่มช่องทางการเรียกร้องสินไหมผ่านระบบออนไลน์ และพิจารณามอบวงเงินพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย

  1.  วงเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด
  2.  วงเงินช่วยเหลือค่าทำความสะอาดที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดหรือจากฝุ่นละอองและควันพิษ

โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ สามารถแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัยและ/หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย และภาพถ่ายความเสียหายของบ้าน ส่งมายังบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง 2 รายการรวมกัน โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง วงเงินรวม ไม่เกิน 5,000 บาท

ลูกค้ากรุงไทยพานิชประกันภัยผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จะได้รับความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดผลกระทบจากแรงระเบิดแม้ไม่เกิดไฟไหม้ และรับวงเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ได้ โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐานพร้อมภาพถ่ายความเสียหายของบ้านอยู่อาศัย มายังบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งพิจารณาสินไหมให้แก่ลูกค้าเป็นการเร่งด่วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทั้งสามช่องทางหลัก คือ Line OA: @kpiclaim เว็บไซต์ https://www.kpi.co.th/Service/Other และ อีเมล pandc@kpi.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 624 1111 ต่อ 4933-37 หรือ 081 868 7187

กรุงไทยพานิชประกันภัยขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้  ให้ปลอดภัยและผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน