VGI สนับสนุนพื้นที่สื่อให้กับ องค์การยูนิเซฟในโครงการช่วยเหลือ วิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ร่วมสนับสนุนโครงการระดมทุน “หนึ่งทางออกง่ายๆ” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็กขององค์การยูนิเซฟ ผ่านการแบ่งปันพื้นที่สื่อ (Media Airtime Sharing) ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายวีจีไอ

สืบเนื่องจากปัญหาของประชากรกว่า 820 ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี พบว่ามีจำนวนกว่า 47 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง ผนวกกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังยื้ดเยื้อ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวองค์การยูนิเซฟจะนำไปเพื่อใช้ในการจัดทำและส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินแก่ที่ขาดแคลนเหล่านี้ ผ่านการให้บริการจากหน่วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นในด้านอื่นเพื่อให้เด็กๆ สามารถรอดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้เงินบริจาคดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนในอีกหลายโครงการขององค์การยูนิเซฟ เพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วีจีไอในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มโฆษณาของประเทศ เราเล็งเห็นถึงพลังของสื่อในการเป็นกระบอกเสียง เปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง จึงใช้พื้นที่สื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดการตระหนักรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา และร่วมกันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกจากโครงการนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมแก่คนในสังคมแล้ว ยังทำให้ผู้คนรู้จักการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ตามกำลังของแต่ละบุคคลอีกด้วย

หากสนใจร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.unicef.or.th/child